Rättsväsendets ansvar

Rättsväsendets bemötande kan vara avgörande för brottsoffrets förtroende för rättsprocessen. Det påverkar även offrets möjligheter att gå vidare och bearbeta traumat. Bemötandet är därför viktigt för stödet till personer som utsatts för våld i nära relationer.

Samtliga som arbetar inom rättsväsendet – poliser, åklagare, domstols- och kriminalvårdspersonal – bör ha kunskap om våldets uttryck och konsekvenser. Sannolikheten för att brottsoffrets upplevelse av rättsprocessen blir positiv ökar också om de olika aktörerna samverkar. 

Läs om rättsväsendets ansvar

Foto: Patrik Svedberg

Brottsoffrets rättigheter

Brottsoffret har rätt till information om möjligheten till stöd och hjälp i samband med rättsprocessen. Det kan till exempel vara möjligt att få en stödperson eller målsägandebiträde som hjälper till före och under en rättegång.
Läs om brottsoffrets rättigheter

POLISENS ANSVAR

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det sker genom att förebygga brott och verka för att fler brott klaras upp. Polisen är ofta den första företrädaren för rättsväsendet som ett brottsoffer möter.
Läs om polisens ansvar

ÅKLAGARENS ANSVAR

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. 
Läs om åklagarens ansvar

Domstolens ansvar

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen har bevisat att den åtalade har begått det brott som påståtts. Rättens ledamöter är bundna av åklagarens gärningsbeskrivning. De får bara döma för brott som ryms inom den.
Läs om domstolens ansvar

Kriminalvårdens ansvar

Kriminalvårdens uppgift är i första hand att verkställa utdömt straff. Kriminalvården ansvarar även för häktesverksamheten samt för att genomföra transporter och personutredningar i brottmål. 
Läs om kriminalvårdens ansvar

Rättsprocessen – från anmälan till åtal

När ett brott har polisanmälts inleds en utredning. Den ska ligga till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper.
Läs om rättsprocessen – från anmälan till åtal

Rättsprocessen – från åtal till dom

När brottsutredningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta. Brottsoffret får därmed en möjlighet att berätta vad hon eller han har blivit utsatt för. 
Läs om rättsprocessen – från åtal till dom