Ämnesguider om särskild utsatthet

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm om att ställa frågor om våld. Äldre kvinna som samtalar med sjuksköterska.

Kvinnor från alla delar av samhället kan vara utsatta för våld. Men en del grupper kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering. Detta kan gälla hbtq-personer samt yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk eller prostitution, eller de som har utländsk bakgrund.

En grupp kan beskrivas som särskilt utsatt för våld av olika anledningar. Det kan handla om att gruppen är utsatt i särskilt hög grad, eller att brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Men också att man inte har resurser eller möjligheter att förändra sin situation eller att berätta om den.

särskild utsatthet och intersektionalitet

En grupp kan beskrivas som särskilt utsatt för våld av olika anledningar. Det kan handla om att gruppen är utsatt i särskilt hög grad, eller att brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Men också att man inte har resurser eller möjligheter att förändra sin situation eller att berätta om den. 
Ämnesguide om särskild utsatthet och intersektionalitet

VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Våldsutsatta äldre kvinnor kan befinna sig i en särskilt sårbar situation. De kan till exempel i större utsträckning än yngre kvinnor ha socialiserats till att se våld från en partner som något man inte bör tala med utomstående om. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar som att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. 
Ämnesguide om våld mot äldre kvinnor

våld mot kvinnor i PROSTITUTION

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör prostitution möjligt är efterfrågan snarare än utbudet. Det ansågs inte heller rimligt att kriminalisera personer i prostitution då dessa redan befinner sig i en utsatt situation. 
Ämnesguide om våld mot kvinnor i prostitution

KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation när det kommer till våld på grund av faktorer som diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk. 
Ämnesguide om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Missbruk och utsatthet för våld

Studier har visat att kvinnor som missbrukar befinner sig i en särskilt utsatt situation i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Kvinnorna möts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp. 
Ämnesguide om missbruk och utsatthet för våld

UNGDOMARS UTSATTHET FÖR VÅLD

Ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. De undersökningar som har gjorts visar att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld, och våldet utövas generellt i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer. 
Ämnesguide om ungdomars utsatthet för våld

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål har beskrivits som en form av slaveri. De brottsutsatta är vanligen kvinnor och flickor. Flera maktordningar kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation har betydelse för varför människor utsätts för människohandel. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är emellertid efterfrågan. 
Ämnesguide om människohandel för sexuella ändamål

KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Kvinnor med funktionsnedsättning kan precis som kvinnor generellt utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, men våldet kan också ta sig andra uttryck och riktas mot funktionsnedsättningen. Exempelvis kan en kvinna med funktionsnedsättning nekas tillgång till hjälpmedel och medicin. 
Ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2021-07-23