Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål beskrivs som vår tids slaveri och de brottsutsatta är vanligen kvinnor eller flickor.

Förklaringar till att människohandel existerar har bland annat utgått från könsmaktsordningen, fattigdom och migration. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är emellertid efterfrågan.

Den svenska bestämmelsen om människohandel

År 2002 infördes en ny lagstiftning om människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Två år senare utvidgades lagen till att också omfatta människohandel för andra ändamål och människohandel som inte är gränsöverskridande.

Den svenska bestämmelsen om människohandel följer Palermoprotokollets definition, som antogs av FN:s generalförsamling år 2000. Enligt denna definition är människohandel en handelsåtgärd, till exempel transport eller rekrytering, som vidtas genom otillbörligt medel i syfte att utnyttja den brottsutsatta.

Syftet med människohandel för sexuella ändamål kan till exempel vara våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande i prostitution eller pornografi. Med otillbörligt medel menas till exempel hot, vilseledande eller utnyttjande av en persons utsatta position. Huruvida den brottsutsatta samtyckt eller inte är irrelevant för om brottet ska rubriceras som människohandel förutsatt att ett otillbörligt medel, till exempel vilseledande, har använts.

År 2010 ändrades bestämmelsen om människohandel. Bland annat togs det så kallade kontrollrekvisitet bort. För att få en fällande dom krävdes tidigare att gärningsmannen, utöver de nu gällande rekvisiten, också tog kontroll över den brottsutsatta.

Rekrytering av brottsutsatta

Brist på sociala eller ekonomiska möjligheter kan bidra till att en kvinna hamnar i en människohandelssituation. Kunskap om kvinnornas levnadsförhållanden och deras ekonomiska samt sociala förutsättningar utnyttjas av gärningsmännen. En kvinna kan till exempel tillhöra en minoritet i hemlandet där hon på grund av diskriminering inte kan försörja sig.

Rekryteringen kan ske informellt genom en vän eller bekant. Det händer också att rekryteraren inleder en relation med kvinnan och därigenom utnyttjar hennes förtroende. Kvinnor och flickor som blir offer för människohandelsbrott är inte en homogen grupp och deras erfarenheter kan skilja sig åt.

Att utsättas för människohandel

Utöver att genom våld eller hot om våld isolera och kontrollera kvinnan förekommer det att kvinnan hålls kvar genom att hon ”skuldsätts”. Kvinnan behöver varken känna till hur omfattande den så kallade skulden är eller vad som kommer att krävas för att den ska betalas.

Situationen som en kvinna kan befinna sig i har liknats vid ett osynligt fängelse. Traumatiserade kvinnor eller flickor som befinner sig ensamma i ett främmande land utan att kunna språket behöver inte nödvändigtvis hållas inlåsta. Efter att ha vistats olagligt i ett land kan de vara rädda för att ta kontakt med myndigheter och polis. Om en kvinna som utnyttjats i prostitution dessutom inte känner till att den svenska lagstiftningen inte kriminaliserar personer som utnyttjas i prostitution, kan hon tveka inför att kontakta myndigheter eller polis på grund av rädsla för åtal.

Paralleller mellan människohandel för sexuella ändamål och våld i nära relationer samt gisslandramer har dragits. Våldet riskerar att normaliseras och känslomässiga bidningar kan verka kvarhållande och försvåra för kvinnan att fly situationen.

Människohandel för sexuella ändamål i Sverige

I den gränsöverskridande människohandeln transporteras kvinnor ofta från ett ursprungsland till ett destinationsland genom ett eller flera genomfartsländer. Sverige är både ett genomfartsland och destinationsland för människohandel för sexuella ändamål. Enligt Rikspolisstyrelsen är det svårt att uppskatta hur många personer som är utsatta för människohandelsbrott i Sverige. Uppskattningar kommer till stor del att avspegla resurser och den kunskapen som finns inom polisorganisationen.

Enligt polisens lägesrapport för år 2016 hade människohandel för sexuella ändamål framför allt påträffats i storstadsregionerna men det hade även förekommit på mindre orter i Sverige. Försäljningen av sexuella tjänster beskrivs framför allt ske via Internet. Annonser skrivs av gärningsmännen på ett sätt som ska ge intryck att kvinnorna själva skrivit annonserna.

"Människohandel för sexuella och andra ändamål 2016" (2016) 

En sammanställning av misstänkta fall av människohandel i Sverige visade att 262 personer (vuxna och barn) identifierats som offer eller misstänkta offer för människohandel 2018. Av de vuxna hade en majoritet utsatts för människohandel för sexuella ändamål, med kvinnor som offer. 

"Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – vuxna" (2019) 

Regeringen presenterade 2018 en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

"Handlingsplan mot prostitution och människohandel" (2018) 

Rikskriminalpolisen menar också att sexköpslagen verkat avskräckande för etableringen av människohandeln för sexuella ändamål i Sverige.

Människohandel med barn

Länsstyrelsen i Stockholm har till och med år 2016 ett nationellt uppdrag att samordna myndigheters arbete mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Bland annat har myndigheten inom ramarna för det arbetet kunnat konstatera att det i dag finns brister inom flera områden när det gäller omhändertagande av barn som kan misstänkas vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

I juni 2015 fick Länsstyrelsen i Stockholm ett uppdrag att genomföra en kartläggning av misstänkt människohandel med barn. Utifrån information från socialtjänsten i landets kommuner och stadsdelar, Migrationsverket, idéburna organisationer, Länsstyrelsen i Stockholm, samt förundersökningar från 2012–2013 som inhämtats från Polismyndigheten har 2015 års kartläggning registrerat misstankar om att 210 barn i Sverige utsatts för människohandel eller människohandelsliknande brott mellan 2012–2015.

"Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012–2015" (2015)

Under 2018 identifierades 19 flickor och 38 pojkar som utsatta eller potentiellt utsatta för människohandel i Sverige, samt 18 medföljande barn till utsatta vuxna.    

"Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – barn" (2019) 

Relaterade ämnesguider

Utnyttjande i prostitution
• Global folkhälsa
• Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv
• Kvinnor med utländsk bakgrund
• Medicinska och psykosociala konsekvenser av våld i nära relationer

Koppleri och människohandelsbrott – vad säger lagen?

Den som främjas av att en annan person köper sex, till exempel genom att upplåta sin lägenhet eller ta delar av ersättningen, gör sig enligt 6 kap. 12 § brottsbalken skyldig till koppleri. 

Straffet för koppleri är som högst fyra år om det inte anses vara grovt då det som lägst ger två år och som högst åtta år.

För människohandelsbrott är straffminimum enligt 4 kap. 1a § brottsbalken två år och straffmaximum tio år.