Utnyttjande i prostitution

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution. Bakgrunden till utformningen av lagen var att det inte ansågs rimligt att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution då dessa redan befinner sig i en utsatt position.

Lagen lades fram i riksdagen inom ramen för den så kallade Kvinnofridspropositionen, i vilken regeringen föreslog ett stort antal åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Utformningen av lagen utgick ifrån att det som möjliggjorde prostitution inte var ”utbudet” utan ”efterfrågan”.

Prostitutionens omfattning i Sverige och hur den har påverkats av lagen

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är samhällsfenomen som delvis sker i det fördolda, vilket försvårar utredningar av omfattningen. En statlig utredning (SOU 2010:49) av sexköpslagens första tio år kom fram till att lagen hade haft positiva effekter för arbetet mot prostitution i Sverige. Vid tiden för antagandet av lagen var gatuprostitutionen i Sveriges, Norges och Danmarks huvudstäder ungefär lika stor. Därefter halverades gatuprostitutionen i Sverige medan den ökade i Norge och Danmark.

Internetprostitutionen hade sedan 2005 ökat i såväl Norge och Danmark som Sverige. Ökningen hade dock inte varit högre i Sverige och utredningen rapporterade inte några uppgifter om att prostitutionen skulle ha förflyttat sig från gatumiljön till inomhusmiljön. I och med att Norge och Danmark under denna tioårsperiod inte hade en lagstiftning mot sexköp ansågs det vara tack vare den svenska lagstiftningen som prostitutionen sammantaget minskat i Sverige.

"Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008". SOU 2010:49 (2010) 

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen kartlagt och samlat kunskap om prostitutionen i Sverige, en kartläggning som publicerades 2015. I den konstateras att antalet annonser på internet som marknadsför sexuella tjänster i Sverige har ökat stort, men att det inte finns några bevis på att antalet individer i prostitution har blivit fler. I rapporten identifierar länsstyrelsen ett antal områden där det behövs mer kunskap om prositutionens utbredning och former, det gäller bland annat ensamkommande barn, personer som vistas tillfälligt i Sverige och transpersoner.

"Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning" 2015

Sexköpslagens påverkan på personer som köper sex

Det finns olika uppgifter om hur sexköpslagen har påverkat köpare och presumtiva köpare av sex. En del intervjuer med kvinnor som utnyttjats i prostitution har indikerat att sexköpslagen gjort köpare mer försiktiga. Andra intervjuer har indikerat att lagen inte medfört någon förändring i sexköparnas beteenden. I en studie som jämfört undersökningar, gjorda innan och efter att lagen trädde i kraft, visades en minskning av andelen män som uppger att de köpt sex.

Lagar kan verka normbildande. Det har gjorts undersökningar om allmänhetens attityder till förbudet mot köp av sex. En jämförande studie av resultaten har visat att andelen personer som är positiva till att förbjuda sexköp ökade i samband med att sexköpslagen antogs.

Debatt om den svenska lagstiftningen

Den svenska lagstiftningen har gett upphov till debatt. Kritiker av lagen har ansett att prostitution bör ses som en frivillig överenskommelse mellan två individer. Det har dock framförts att frågan om frivillig och ofrivillig prostitution är irrelevant då lagen fokuserar på ”efterfrågan” och utgångspunkten är ett jämställdhets- och människorättsperspektiv. Att en del personer kan köpa sig rätten att utnyttja andra för att tillfredsställa sina sexuella behov, gör prostitution till en fråga om människors lika värde.

Forskning har även pekat på den ekonomiska och sociala problematik som ligger bakom att personer utnyttjas i prostitution. Studier har visat att flertalet kvinnor som utnyttjas i prostitution varit offer för våld och sexuella övergrepp som barn. Precis som personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter, har undersökningar visat att kvinnor som utnyttjas i prostitution ofta lider av posttraumatiskt stressyndrom.

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

I juli 2008 presenterade regeringen en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Den innehöll åtgärder med syfte att förbättra situationen för de brottsutsatta och att stärka arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Från 1 juli 2011 skärptes maxstraffet för köp av sexuell tjänst, från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller såväl människohandeln för sexuella ändamål som prostitutionen är efterfrågan. Det finns indikationer på att sexköpslagen haft en avskräckande effekt för organiserad brottslighet att etablera människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

"Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål". Skr. 2007/08:167 (2008)

2014 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Uppdraget slutredovisades 2016. Utredaren föreslog bland annat att brottet köp av sexuell tjänst ska delas in i grader, där straffet för brott av normalgraden är böter eller fängelse i upp till sex månader och maxstraffet för ett grovt brott är fängelse i upp till ett år. Brottet bedöms som grovt om den som utfört den sexuella tjänsten befunnit i en utsatt situation eller om gärningen varit av hänsynslös art.

"Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. SOU 2016:42" (2016)

Relaterade ämnesguider

Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv
• Medicinska och psykosociala konsekvenser
• Sexuellt våld i krig och konflikt
• Människohandel för sexuella ändamål

Fakta

Våld mot kvinnor som utnyttjas i prostitution

En kanadensisk kommission fann att dödligheten bland dem som utnyttjas i prostitution är 40 gånger högre än hos den allmänna befolkningen. 

2003 gjorde en grupp läkare och psykologer en omfattande intervjustudie med över 800 personer som utnyttjats i prostitution i nio länder (Kanada, Colombia, Tyskland, Mexiko, Sydafrika, Thailand, Turkiet, USA och Zambia). Studien kom bland annat fram till att:

  • 73 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld.
  • 57 procent hade blivit våldtagna, varav flertalet fler gånger än fem.
  • 63 procent hade blivit sexuellt utnyttjade som barn.
  • 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen.