Våld mot kvinnor i prostitution

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör prostitution möjligt är efterfrågan snarare än utbudet. Det ansågs inte heller rimligt att kriminalisera personer i prostitution då dessa redan befinner sig i en utsatt situation. 

Personer som befinner sig i prostitution kan komma från alla samhällsklasser och ha olika erfarenheter av att sälja sex, men de flesta hamnar i prostitution på grund av någon form av yttre eller inre tvång. 

Det som främst upprätthåller prostitution är emellertid efterfrågan. 

Våld mot kvinnor i prostitution

I Sverige betraktas prostitution liksom människohandel för sexuella ändamål som en del av mäns våld mot kvinnor. 

Maktordningar kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation har betydelse för varför människor hamnar i och utnyttjas i prostitution. Det ojämlika förhållandet mellan säljare och köpare av sexuella tjänster bidrar till en ökad risk för att den som säljer sex blir utsatt för våld.  

Bristande kunskap hos olika samhällsinstanser kan leda till att kvinnor i prostitution som utsätts för våld inte får ett adekvat bemötande av de aktörer som ska erbjuda stöd och hjälp. En våldsutsatt kvinna i prostitution riskerar att skuldbeläggas för våldet hon utsätts för. 

Den svenska sexköpslagen 

Den ursprungliga lagen med förbud mot köp av sexuella tjänster antogs av riksdagen 1998 inom ramen för den så kallade Kvinnofridspropositionen, i vilken regeringen föreslog ett stort antal åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Straffet för köp av sexuell tjänst var då böter eller fängelse i högst sex månader. År 2011 ändrades straffsatsen till böter eller fängelse i högst ett år. 

Idag är lagen en del av Brottsbalken, som i 6 kap. 11 paragrafen slår fast att ”den som (…) skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.”

Om brottet avser sexuellt köp av barn (person under 18 år) ”... döms gärningspersonen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i högst fyra år” (6 kap. 9 paragrafen).

Den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 2018 ska kunna ge ökat skydd till den som säljer sex. Vid Uppsala tingsrätt dömdes 2019 en man till fängelse för oaktsam våldtäkt efter att ha köpt sex av en kvinna som var utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Rätten ansåg att mannen borde ha insett att det fanns en risk att kvinnan inte sålde sex av fri vilja. 

Prostitutionens omfattning och utveckling

Länsstyrelsen i Stockholm fick 2013 i uppdrag att kartlägga och samla kunskap om prostitutionen i Sverige. Antalet annonser på internet som marknadsför sexuella tjänster i Sverige hade vid kartläggningen ökat markant, jämfört med de föregående åtta åren. Eftersom en och samma person kan annonsera på flera ställen var det svårt att avgöra om antalet som säljer sexuella tjänster hade ökat. 

Gatuprostitutionen hade vid samma kartläggning mer än halverats jämfört med en uppskattning som gjordes 1995.  

Publikation: ”Prostitutionen i Sverige 2014: En omfattningskartläggning” (Länsstyrelsen Stockholm 2015), fulltext i kunskapsbankens databas

Enligt Polismyndighetens senaste lägesrapport sker försäljningen av sexuella tjänster främst på internet, medan gatuprostitutionen fortsätter att minska. 

Rapporten visar också att fenomenet sugardejting ökar. Med sugardejting menas att en äldre person ger en yngre person ersättning för sexuella tjänster. Oftast är den äldre personen en man och den yngre personen en kvinna. I annonserna används ofta ett kodat språk för sexuella tjänster och sugardejting kan därför ses som en form av förklädd prostitution, där terminologin bidrar till att normalisera sex mot ersättning. I och med att sugardejting marknadsförs som oskyldigt har det kommit att bli en vanlig arena för ungas prostitutionsdebut. 

Publikation: ”Polisens lägesrapport: Människohandel för sexuella och andra ändamål 2018” (Polismyndigheten 2019), fulltext i kunskapsbankens databas

Sexköpare i Sverige

I en studie från Folkhälsomyndigheten framgår att 9 procent av män i Sverige någon gång köpt sex. Av de män som köpt sex hade 80 procent gjort det utomlands. För kvinnor var siffran som köpt sex 0,5 procent. 

Publikation: ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017” (Folkhälsomyndigheten 2019), fulltext i kunskapsbankens databas

Förebyggande insatser för att motverka prostitution

Förbudet mot köp av sexuell tjänst kan bara utgöra en del i arbetet med att motverka prostitution. Enligt regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver sociala och förebyggande insatser utvecklas som ett komplement till förbudet. 

Publikation: ”En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”. Utdrag ur Skrivelse 2016/17:10 (regeringen 2016), fulltext i kunskapsbankens databas

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Sedan 2018 finns en ny nationell handlingsplan mot prostitution och människohandel. Att minska efterfrågan beskrivs som en viktig del för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I detta anses förbudet mot köp av sexuella tjänster som centralt.    

Publikation: ”Handlingsplan mot prostitution och människohandel” (regeringen 2018), fulltext i kunskapsbankens databas

Jämställdhetsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida goda exempel på hur prostitution och människohandel kan bekämpas och stödet till utsatta förbättras. 

Publikation: ”Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel” (regeringen 2019), fulltext i kunskapsbankens databas

Rikskriminalpolisen har tidigare rapporterat att det finns indikationer på att sexköpslagen haft en avskräckande effekt för organiserad brottslighet att etablera människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Publikation: "Prostitution i Norden. Forskningsrapport" (Nordiska ministerrådet 2008), fulltext i kunskapsbankens databas

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om människohandel för sexuella ändamål

Relaterade ämnesguider

Unga som säljer sex

Den kunskap som finns inom området visar att den genomsnittliga åldern när unga börjar sälja sex är 15 år bland pojkar och 16 år bland flickor.

Enkätundersökningar bland elever på svenska gymnasieskolor visar att runt 1 procent av ungdomarna har sålt sex mot ersättning. I undersökningarna är det något fler pojkar än flickor som svarar att de sålt sex. 

I en svensk studie framkom att unga som säljer sex i Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och fler än var femte som säljer sex gör det som en form av självskadebeteende. 

Undersökningar visar att erfarenheten av sex mot ersättning är något högre bland unga homo- och bisexuella personer än unga heterosexuella personer, samt bland transpersoner.