Våld mot äldre kvinnor

Våldsutsatta äldre kvinnor kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. De kan till exempel i större utsträckning än yngre kvinnor ha socialiserats till att se våld från en partner som något man inte bör tala med utomstående om. 

Våld mot äldre kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som fått ökad uppmärksamhet under de senaste årtiondena. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. 

Vem är äldre?

Vanligen när en person beskrivs som äldre hänvisar det till personens kronologiska ålder. I Sverige har indelningen framför allt följt pensionsåldern.

Forskare har dock uppmärksammat att denna gränsdragning är en social konstruktion som framför allt följt arbetsmarknadens behov. Äldre kvinnor och män utgör heterogena grupper och det finns stora skillnader i hur det fysiska åldrandet faktiskt ser ut. Vidare kan livssituationen bland äldre påverkas av en rad faktorer relaterade till etnicitet, sexualitet, ekonomisk situation eller socialt nätverk. 

Publikation: "Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2016, fulltext i kunskapsbankens databas 

Våldets uttrycksformer och förövarna

Äldre kvinnor kan utsättas för försummelse, ekonomiskt utnyttjande, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Försummelsen kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten. En studie om våld mot kvinnor i EU:s medlemsländer har visat att äldre kvinnor även utsätts för nätbaserade övergrepp såsom nättrakasserier och nätstalkning. 

Publikation: "Violence against women: an EU-wide survey. Main results report" European Union Agency for Fundamental Rights 2014, fulltext i kunskapsbankens databas 

Bild på äldre händerI en multinationell europeisk studie framkom att ju allvarligare våldet var, desto högre andel av förövarna var en nuvarande partner eller barn (inklusive ingifta) till kvinnan. Studien visade även att de äldre kvinnorna i minst utsträckning berättat för någon om våldet i de fall då förövaren var en nuvarande partner. Kvinnor som utsatts av hemtjänst- eller vårdpersonal hade i störst utsträckning berättat för någon om situationen. 

Publikation: "Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women" Finland: National Institutet for Health and Welfare 2011, fulltext i kunskapsbankens databas

Situationer där en äldre kvinna utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. I en del fall kan kvinnan ha varit utsatt för våld från sin partner under större delen av sitt vuxna liv. I andra fall kan en partner börja utsätta en äldre kvinna för våld först efter det att hon blivit äldre. Kvinnan kan också inleda en ny relation där partnern utsätter henne för våld. 

Att söka hjälp och bryta upp

Oavsett ålder kan det vara svårt för en kvinna att söka hjälp och att bryta upp från en relation där hon utsätts för våld. Äldre kvinnor, jämfört med yngre, kan emellertid möta ytterligare försvårande omständigheter. Generationsbetingade faktorer kan medföra att kvinnor i äldre generationer har ännu svårare att identifiera handlingarna de utsätts för som våld.

Vidare kan äldre kvinnor oftare möta ekonomiska hinder i och med att de lönearbetat i lägre utsträckning, och att de har haft sämre tillgång till välbetalda yrken. Hinder relaterade till ohälsa och funktionsnedsättning förväntas också vara vanligare bland äldre kvinnor. Om det finns stereotypa föreställningar och bristande kunskap bland yrkesverksamma som möter våldsutsatta äldre kvinnor kan detta ytterligare försvåra kvinnornas hjälpsökande. 

Yrkesverksamma, inte minst inom hälso- och sjukvården, har en viktig roll i att identifiera våldsutsatthet bland äldre kvinnor. Det är viktigt att personalen är observant på om en äldre kvinna indikerar att hon är våldsutsatt. Personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten bör rutinmässigt ställa frågor till äldre kvinnor om deras erfarenheter av våld. 

Forskningen om våld mot äldre kvinnor

Det finns i dag en omfattande forskning om våld mot kvinnor, men i många studier har den övre åldersgränsen satts redan vid 50 eller 60 år. Under de senaste årtiondena har dock antalet studier om våld mot äldre kvinnor specifikt ökat, även om forskningen alltjämt är begränsad. I flera länder har det också genomförts studier om våld mot äldre på nationell nivå.

Det är dock svårt att jämföra resultaten av studierna och att dra generella slutsatser. Inte minst är detta en konsekvens av att studierna skiljer sig åt rörande vilka former av våld som har studerats och hur studiepopulationen har avgränsats.

En del forskare menar att bristen på forskning om våld mot äldre kvinnor av en partner är en konsekvens av att frågan faller mellan två forsknings- och kunskapsområden. Äldre kvinnor har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot kvinnor av en partner och våld av en partner har sällan varit i fokus för forskningen om våld mot äldre. 

Granskningar har återkommande pekat på att det finns en bristande kunskap om våld i nära relationer inom äldreomsorgen och att äldreomsorgen sällan ingår i den interna samverkan kring våld i nära relationer i kommunerna. 

Publikation: "Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2016, fulltext i kunskapsbankens databas

Våld mot äldre och yngre kvinnor 

I studier rapporterar äldre kvinnor generellt våldsutsatthet i lägre utsträckning än yngre kvinnor. Detta gäller både för våldsutsatthet under det senaste året och under livstiden.

Den lägre rapporterade utsattheten under livstiden förmodas återspegla en systematisk underrapportering av våld bland äldre kvinnor. Underrapporteringen skulle exempelvis kunna bero på svårigheter att komma ihåg händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

Även generationsbetingade normer, som att våld av en partner inte är något man ska berätta om för utomstående, antas medföra att äldre kvinnor har svårare att ta upp sin våldsutsatthet. Om sådana generationsbetingade normer och förbud påverkar rapporteringen av våld under livstiden, påverkar det förmodligen även rapporteringen av våld under det senaste året. 

RELATERAde ämnesguider