Sexuellt våld

Spårsäkringssats från Nationellt centrum för kvinnofrid.

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. 

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen "Våld och hälsa" från 2014 svarade drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de hade utsatts för allvarligare sexuellt våld efter deras 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien med våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. 

Läs om sexuellt våld

Sexuellt våld i krig och konflikt

Andra världskriget brukar nämnas som det krig där systematiska våldtäkter blev ett massfenomen; allt mellan 110 000 och 900 000 kvinnor uppges ha våldtagits. Det är främst på 1990-talet som sexuellt våld i krig och konflikter har diskuterats på den internationella människorättsliga arenan. Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter och att systematiska våldtäkter bland annat används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. 
Läs om sexuellt våld i krig och konflikt

Behandling av sexualbrottsförövare

I ett internationellt perspektiv är behandling av dömda sexualbrottsförövare inte en ny företeelse utan har bedrivits i olika former sedan 1970-talet. Det är dock relativt nyligen som behandlingsprogrammens effektivitet har undersökts. I Sverige började behandling erbjudas i kriminalvården och inom rättspsykiatrin på 1980-talet. 
Läs om behandling av sexualbrottsförövare

Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Sexuella övergrepp har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det inte enbart är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen. 
Läs om medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Män som våldtäktsoffer

Forskningen och kunskapen om mäns utsatthet för sexuellt våld är begränsad. Detsamma gäller tillgången till stöd och hjälpverksamhet specifikt riktad till manliga våldtäktsoffer.
Läs om män som våldtäktsoffer

Sexualbrottslagstiftningen

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken. Våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott. 
Läs om sexualbrottslagstiftningen