Medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld

Sexuella övergrepp har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det inte enbart är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen.

Det kan även leda till sjukdomar långt senare i livet. Den som har blivit utsatt för sexuellt våld får sällan svåra fysiska skador i samband med övergreppet. Många drabbas dock av en akut stressreaktion. Omständigheterna vid övergreppet och det efterföljande förloppet påverkar de långsiktiga konsekvenserna. Omvärldens bemötande och reaktioner efter övergreppet kan också påverka den utsattas förutsättningar att hämta sig och gå vidare.

Omedelbara skador

Skadorna som uppstår efter ett sexuellt övergrepp är sällan omfattande rent fysiskt; oftast är det ytliga blåmärken och skrapmärken som kan uppstå, till exempel genom att gärningsmannen har hållit fast offret eller genom att offret har försökt värja sig. Även skador i underlivet är ovanliga. Om individen blir paralyserad och inte gör motstånd är risken för skada mindre.

Skador i underlivet

Om det uppstår skador i underlivet syns dessa vanligtvis i de yttre könsorganen och analområdet. Vid vaginal penetration kan längsgående sprickbildningar i huden och slemhinna uppstå. I en del fall kan djupare inre skador som omfattar slidan eller livmoderhalsen uppkomma vilket kan leda till rikliga blödningar och stora blodförluster som kräver akuta kirurgiska ingrepp. Om förövaren använt sig av ett föremål vid penetration i slida eller ändtarm uppstår oftare allvarligare skador. Kvinnor som uppnått klimakteriet kan lättare få skador på grund av att slemhinnorna i slidan är sköra och mindre elastiska.

Skador på andra kroppsdelar

Den vanligaste typen av skada är blåmärken och skrapsår på överarmarna, insidan av låren och skinkorna. I samband med orala övergrepp kan det uppstå petekier och blåmärken i munhålan, tandskador eller skador på läppband och tungband. Förutom blåmärken ses ofta rivsår, bettmärken och sugmärken. Skador på bröst, ansikte, nacke/hals, huvud och i vissa fall benbrott förekommer ofta hos de sexualbrottsoffer som uppvisar skador.

Män som har blivit utsatta

Kroppsskador är lika vanliga bland manliga som bland kvinnliga offer, men manliga offer uppvisar oftare skallskador och benbrott. Anala samlag är den vanligaste typen av övergrepp, oavsett offrets och gärningsmannens sexuella läggning, och leder framför allt till ytliga skador i och omkring ändtarmsöppningen. Skador på de yttre könsorganen är relativt ovanliga och består framför allt av blåmärken och bristningar i huden. Orala övergrepp leder ibland till ytliga skador i svalget.

Stressreaktioner i samband med övergreppet

Att skador inte uppstår vid sexuella övergrepp beror bland annat på den reflexmässiga stressreaktion som ofta inträder hos offret. Den akuta stressreaktionen vid trauma styrs från de delar av hjärnan som svarar för basala överlevnadsfunktioner. Om faran går att undvika inträder en rad aktiverande fysiologiska reaktioner som syftar till kamp eller flykt. Effekten blir bland annat att blodtrycket stiger, pulsen ökar och att en omfördelning av kroppens energiförsörjning sker. Uppfattas faran som oundviklig eller övermäktig blir reaktionen den motsatta. Då sker en hämning av dessa fysiologiska reaktioner och individen blir paralyserad. När individen inte längre känner fara för sitt liv kan känsloyttringarna övergå i känslor av skuld, skam, förödmjukelse, självförakt, hopplöshet, självanklagelser eller rädsla för ytterligare övergrepp. Det är inte ovanligt att man vid en akut stressreaktion även drabbas av dissociativ amnesi, det vill säga en oförmåga att minnas väsentliga delar av händelsen.

Sexuellt överförbara infektioner

I Sverige är det ovanligt att bli smittad med sexuellt överförbara infektioner (STI) i samband med ett enstaka sexuellt övergrepp. Risk finns dock för smitta och när en person blir undersökt inom hälso- och sjukvården efter ett sexuellt övergrepp tas prover för de vanligaste och allvarligaste sexuellt överförbara infektionerna: klamydia, gonorré, hepatit och hiv. För att upptäcka om personen har blivit smittad under själva övergreppet behöver provtagningen upprepas.

Oönskad graviditet

Forskningen visar att graviditet till följd av ett enstaka sexuellt övergrepp är ovanligt. De graviditeter som uppkommer efter sexuella övergrepp leder ofta till abort vilket kan utgöra ytterligare en påfrestning för den drabbade. I Sverige erbjuds kvinnor som kommer till sjukvården inom 48 timmar efter ett övergrepp ett akut p-piller, ett så kallat dagen-efter-piller.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

En stor andel av dem som utsatts för sexuella övergrepp upplever allvarliga psykiska stressreaktioner någon gång efter övergreppet med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som en relativt vanlig följd. PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter svårt traumatiska upplevelser. PTSD yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet. Symtomen vid PTSD liknar dem som finns vid en akut stressreaktion. Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av PTSD efter att ha utsatts för sexuella övergrepp uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen.

Långsiktiga fysiska effekter

Ett stort antal studier visar att sexuella övergrepp även kan ha långsiktig negativ inverkan på offrets fysiska hälsa. En betydande del av den ökade sjukligheten tros bero på långtidseffekterna av PTSD. PTSD påverkar individens stresshormonnivåer, som i sin tur inverkar på komplexa hjärnfunktioner. Allt från minnesfunktioner till inlärningsförmåga påverkas negativt. Den störda balansen av stresshormoner i kroppen vid PTSD kan leda till en rad fysiska symtom och sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar, infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Flera av de vanligaste kroniska smärttillstånden, till exempel fibromyalgi, kroniska buksmärtor och kroniska underlivssmärtor, har kopplingar till sexuella övergrepp. Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av smärta och känslighet vid beröring och är en vanlig anledning till långtidssjukskrivning framför allt bland kvinnor. Risken att utveckla fibromyalgi är tre gånger så stor för kvinnor som har utsatts för våldtäkt jämfört med kvinnor i allmänhet. Kvinnor som utsatts för våldtäkt utvecklar också i stor utsträckning kroniska smärttillstånd i underlivet.

Relaterade ämnesguider

Sexuellt våld
Spårsäkring vid sexuella övergrepp