Våld i samkönade relationer

Stillbild ur filmen "Blott du mig älskar".

Våld i hbtq-relationer (homo-, bi-, trans- och queer-) har uppmärksammats inom forskning och praktisk verksamhet först de senaste tjugo åren. Det finns flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer.

Den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade liksom förövarens motiv och mål med våldsutövningen, att ta och upprätthålla makt och kontroll över den utsatta. Våldsutsatta i samkönade relationer kan dock ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som dominerar i samhället, och kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

Läs om våld i samkönade relationer

HATBROTT MOT HBTq-PERSONER

Hatbrott är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska motiv. Hatbrotten begränsas inte till en specifik brottstyp utan kan ta sig många olika uttryck, där de vanligaste brottsrubriceringarna är ofredande och olaga hot. 
Läs om hatbrott mot hbtq-personer

Homofobi och heteronormativitet

Homofobi som begrepp introducerades i forskningen i USA i början på 1970-talet, i Sverige cirka tio år senare. Från början användes begreppet för att beteckna enskilda individers negativa känslor och attityder gentemot homosexuella eller homosexualitet, mot bakgrund av ogrundad rädsla eller okunskap. 
Läs om homofobi och heteronormativitet

Unga hbtq-personers utsatthet för våld

Homo-, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld och särskilt fokus har riktats mot unga hbtq-personers utsatthet. 
Läs om unga hbtq-personers utsatthet för våld