Våldsutsatthet och särskild sårbarhet

Äldre kvinna som samtalar med vårdpersonal. Stillbild ur utbildningsfilm.

Könsrelaterat våld är inte isolerat till vissa grupper av kvinnor. Men en del grupper kan vara särskilt sårbara som en följd av diskriminering och marginalisering. Detta rör hbtq-personer samt yngre och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller utländsk bakgrund.

Sårbarhet omfattar tre dimensioner: utsatthet, konsekvenser och resurser. En grupp beskrivs som särskilt sårbar om personerna är utsatta i särskilt hög grad eller om brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser. Detsamma gäller om personerna som utsätts har svårt att förändra sin situation eller göra den känd. Begreppet sårbarhet används för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser. Läs om särskild sårbarhet

VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Våldsutsatta äldre kvinnor kan befinna sig i en särskilt sårbar situation. De kan till exempel i större utsträckning än yngre kvinnor ha socialiserats till att se våld från en partner som något man inte bör tala med utomstående om. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar som att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. 
Läs om våld mot äldre kvinnor

UTNYTTJANDE I PROSTITUTION

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution. Bakgrunden till utformningen av lagen var att det inte ansågs rimligt att kriminalisera de personer som utnyttjas i prostitution då dessa redan befinner sig i en utsatt position. 
Läs om utnyttjande i prostitution

KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation när det kommer till våld på grund av faktorer som diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk. 
Läs om kvinnor med utländsk bakgrund

Missbruk och utsatthet för våld

Studier har visat att kvinnor som missbrukar befinner sig i en särskilt utsatt situation i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Kvinnorna möts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp. 
Läs om missbruk och utsatthet för våld

UNGDOMARS UTSATTHET FÖR VÅLD

Ungdomar i åldern 15-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. De undersökningar som har gjorts visar att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld, och våldet utövas generellt i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer. 
Läs om ungdomars utsatthet för våld

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål beskrivs som vår tids slaveri och de brottsutsatta är vanligen kvinnor eller flickor. Förklaringar till att människohandel existerar har bland annat utgått ifrån könsmaktsordningen, fattigdom och migration. Det som primärt upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är emellertid efterfrågan. 
Läs om människohandel för sexuella ändamål

KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma medverkar ofta till att kvinnorna inte får ett bra bemötande eller ett adekvat omhändertagande. 

Kvinnor med funktionsnedsättning kan precis som kvinnor generellt utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, men våldet kan också ta sig andra uttryck och riktas mot funktionsnedsättningen. Exempelvis kan en kvinna med funktionsnedsättning nekas tillgång till hjälpmedel och medicin. 
Läs om kvinnor med funktionsnedsättning