Inger Lövkrona

Inger Lövkrona, Inger Lövkrona

Titel: Professor emerita i etnologi

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för kulturvetenskaper (avdelningen för etnologi)

E-post: inger.lovkrona@kultur.lu.se

Presentation

Inger Lövkrona forskar om genusrelaterat våld och har publicerat flera böcker och artiklar i ämnet. Den senaste boken "Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser" (tillsammans med docent Gabriella Nilsson) utkom i juli 2015.

Under åren 2016 och 2017 har Inger Lövkrona haft ett uppdrag som nationell expert för EIGE (European Institute for Gender Equality) och medverkar i den kommande rapporten "Improving administrative data collection on intimate partner violence" (2018).

Nuvarande forskningsprojekt

Unga och sexuellt våld. Främjande av kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer.

Syftet med projektet är att skapa tvärprofessionella, sektorsöverskridande möten mellan praktiker och forskare med målet att utveckla forskningsbaserade lösningar på etiska och praktiska dilemman i olika yrkesgruppers hantering av sexuellt våld mot, och av, ungdomar.

Forskning visar att professionsutbildningar i stor utsträckning saknar undervisning om könsrelaterat våld och att dessa inte sällan förutsätts agera utan stöd i forskningen. Mötena ska äga rum under sex brukarkonferenser med aktuella teman: komplexa föreställningar om kroppen, sexuellt risktagande, sexuella övergrepp i det offentliga rummet, sexuellt våld på nätet, sexuellt våld i mottagandet av ensamkommande barn samt sexuellt våld inom idrotten. Projektet uppsummeras i en rapport.

Konkret syftar projektet till att:
1. Underlätta för praktiker att ta till sig vetenskapliga resultat och få perspektiv på den egna verksamheten genom problematiserande inspel från forskare och specialister.
2. Möjliggöra för praktiker att tillsammans med representanter från andra yrkesgrupper reflektera kring den egna verksamheten och dela sina erfarenheter med andra.
3. Pröva metoder för samverkan mellan forskare, praktiker och organisationer samt öppna för långsiktiga sektorsöverskridande nätverk.
4. Samla in praktikers erfarenheter av och tankar kring etiskt hållbara pragmatiska arbetsmetoder för att ytterligare kunna fördjupa den vetenskapliga kunskapen om våld och samhällets hantering av detta.
5. I rapportform presentera rekommendationer och modeller baserade på samverkan mellan forskare och praktiker. 

Tidsperiod
Projektet är ett-årigt och utförs under 2018.  

Samarbetspartner
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö stad. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Gabriella Nilsson, Lunds universitet

Publikationer i urval

Lövkrona Inger & Gabriella Nilsson (2015) Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv. Kulturella perspektiv, 24, 3-4. 

Lövkrona, Inger & Nilsson, Gabriella (2015) Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och betydelse. Lund: Studentlitteratur. 

Lövkrona, Inger (2009) "Den misshandlade kvinnokroppen” i Jarlbro, Gunilla, Erlanson-Albertsson, Charlotte (red.) Kvinnors hälsa – fakta och myter. Lund: Studentlitteratur. 

Lövkrona, Inger, Meurling, Birgitta (2005) "Kön och våld – inledande reflektioner". Nätverket: kulturforskning i Uppsala, Nr 14. 

Lövkrona, Inger (2005) ”…från Thekla Knös till High Heel Sisters till…”. i En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. red. Linda Fagerström & Maria Nilsson. Eslöv: Gondolin.

Lövkrona, Inger (2002) "Gender, Power and Honour. Child Murder in Premodern Sweden". Ethnologia Europaea, 32:1

Lövkrona, Inger (2002) "Feministisk forskningsetik - vad är det?" i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, nr 1:2002.

Lövkrona, Inger (2001) "The violent man and violent men" i Kön och våld i Norden. Rapport från konferens i Köge, Danmark, 23-24 november, 2001. Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2002:545.

Lövkrona, Inger, Lundgren, Britta & Meurling, Birgitta (red.) (1999) Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Lövkrona, Inger (red.) (1999) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lund: Nordic Academic Press.

Lövkrona, Inger (1999) Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, våld och sexualitet i 1700-talets Sverige. Lund: Historiska media.