Gun Hedlund

Gun Hedlund,

Titel: Lektor och docent i statskunskap

Lärosäte: Örebro universitet (pensionerad 2016)

Institution: Centrum för urbana och regionala studier (CUReS)

E-post: gun.hedlund@oru.se

Presentation

Gun Hedlund forskar om kön och politik på regional och lokal nivå. Hon intresserar sig för politikens förändring ur ett könsperspektiv där nätverkspolitik, partnerskap, målstyrning och förändrad politikerroll är typiska inslag.

Gun Hedlund studerar också näringslivsinspirerad New Public Management som ett nytt sätt att styra förvaltning och offentlig verksamhet på och dess återverkningar på könsrelationer i samhället och i kommuner och landsting. Kvinnofridspolitik påverkas av dessa nya styrformer. Den statliga politiken om stöd till lokala kvinnojourer och förväntan på samverkan mellan olika aktörer har undersökts i två utvärderingar samt behandlats i en antologi. Frågan om jämlikhet mellan parter, ideologiska olikheter och olika roller problematiseras utifrån idealet om samverkan i harmoni.

Dessutom har författaren tillsammans med statsvetaren Renée Andersson undersökt om gender mainstreaming medför att våld ses som ett jämställdhetsproblem i i ett antal kommuner.

Publikationer i urval

Andersson, Renée & Hedlund, Gun (2014). Att göra kön i kommunal politik: lokala variationer av gender mainstreaming och kvinnofrid. Tidskrift för genusvetenskap. 2014(35):2/3, s. 55-80 Publikationen i fulltext

Hedlund, Gun (2009) "Att samverka i ideologiskt laddade frågor – exemplet kvinnofrid" i Hedlund, Gun & Montin, Stig (red.) (2009) Governance på svenska, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden. Mer information om publikationen

Hedlund, Gun (2009) "Samverkan under frihet eller tvång?" Utvärderingen av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer 2007, Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). Mer information om publikationen

Hedlund, Gun (2007) "Samverkan på (o)jämlika villkor?" Utvärdering av processen vid fördelningen av statliga medel till Roks medlemsjourer 2006, Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).