Marie Lindstedt Cronberg

Titel: Docent i historia

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Historiska institutionen

E-post: marie.lindstedt_cronberg@hist.lu.se

Presentation

Marie Lindstedt Cronberg har forskat om kulturella och rättsliga perspektiv på våld och brottsoffer under ett flertal år och i synnerhet belyst våld inom äktenskapet i 1800-talets Sverige ur ett rättsligt, politiskt, religiöst och kulturellt perspektiv. Hon bedriver även forskning om den inhemska hederskulturen i ett långt historiskt perspektiv inom ett tre-årigt forskningsprojekt: Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000. Forskningen framöver riktas mot historiska perspektiv på våld i nära relationer i 1900-talets Sverige.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Från effektiv rättskipning till rättskipning med förhinder? Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En komparation över tid.

Beskrivning av projektet
I projektet undersöks rättsväsendets förmåga att hantera mäns våld mot kvinnor i nära relationer över tid. Syftet är att belysa och skapa perspektiv på rättsväsendets förmåga att omsätta gällande lag i den dömande verksamheten och att belysa hur den dömande förmågan genomgår förändringar. I studien ges svar på hur vägen från anmälan till fällande dom ser ut över tid – i förfluten tid, i nutid men också hur vägen skulle kunna se ut i en framtid. Här ställs således frågan: Vid vilka tillfällen och utifrån vilka grunder har förmågan att effektivt handlägga och omsätta lagen i den dömande verksamheten genomgått förändringar?

I ett historiskt perspektiv har vi rört oss från en position där alla anmälningar av mäns våld mot kvinnor i nära relationer ledde vidare till rättegång, till ett tillstånd där en mindre del av anmälningarna blir föremål för rättens bedömning. Vi har även rört oss från ett tillstånd där anmälan av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i hög utsträckning lett till fällande dom och straff, till ett tillstånd där en relativt låg andel av anmälningarna leder till åtal och rättegång och en än mindre del till fällande dom.

Inom projektet analyseras anmälan, polisutredning, beslut om åtal, domstolsförhandling och domar i fall med våld mot kvinna i nära relation men även bevisning/bevisvärdering över tid. Det geografiska undersökningsområdet är Malmö och de tidsmässiga nedslagen utgörs av åren 1950, 1975, 1990 samt 2007.

Projektets målsättning är att skapa perspektiv på den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor som kan verka förnyande. Med förfluten tid – samtid – och framtid som komparativa tidshorisonter betonas förändring och nuets tidsbundenhet. Historiska analyser syftar ofta till just perspektivering.

Finansiär
Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten.

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 2010-08-01 till 2012-07-31. 

Publikationer i urval

Lindstedt Cronberg, Marie (2009) Med våldsam hand. Hustrumisshandel i 1800-talets Sverige. En studie av rättsliga, kyrkliga och politiska sammanhang. Lund: Lunds universitet. 

Lindstedt Cronberg, Marie (2006) ”Husbondeväldets undergång. Retoriken och metaforiken i 1800-talets riksdagsdebatter” i Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Våld i representationer och realiteter. Lund: Nordic Academic Press, s. 206-230. 

Lindstedt Cronberg, Marie (2005) Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia i Johansson, Kenneth (red.) Hedersmord. Tusen år av hederskulturer. Lund: Historiska media. 

Lindstedt Cronberg, Marie (2005) ”Mäns våld mot kvinnor i 1800-talets Sverige. Hustrumisshandel som manlig ritual”  i Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria. Lund: Nordic Academic Press, s. 23-48. 

Lindstedt Cronberg, Marie (2004) ”I husbondemaktens tid. Hustrumisshandel i 1800-talets Sverige" i Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Våldets mening. Makt, minne, myt. Lund: Nordic Academic Press,  s. 87-117. 

Bergenlöv, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie & Österberg, Eva (2002) Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i svensk historia från reformationen till nutid. Lund: Nordic Academic Press.