Anna Berglund

Anna Berglund, Anna Berglund

Titel: Med. dr, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post: anna.berglund@nck.uu.se

Presentation

Anna Berglund har tidigare huvudsakligen forskat inom mödrahälsovård och graviditetsövervakning. Hon har arbetat nationellt med riktlinjer och vårdprogram inom mödrahälsovården bland annat rörande att fråga om våldsutsatthet bland gravida kvinnor.

Hon var projektledare för rapporten Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen (NCK-rapport 2010:4) som behandlar hur frågor om våldsutsatthet ska införlivas i sjukhistorien hos kvinnor som söker hälso- och sjukvård. Rapporten är en del i uppdraget från regeringen att förhindra mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i samkönade relationer.

Anna Berglund har ingått i projektgruppen för rapporten om Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (NCK- rapport 2013:1) som publicerades under 2013. Hon har vidare tagit fram en kunskapsöversikt om förekomst av våldsutsatthet internationellt och i Sverige samt en sammanfattning av forskningsläget beträffande kopplingar till ohälsa inom ramen för arbetet med rapporten Våld och hälsa. (NCK-rapport 2014:1). Hon har även deltagit i revision av NCK:s lärobok Våld mot kvinnor - Samhällets ansvar samt blivit anlitad som författare i andra läroboksprojekt.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Metoder för att identifiera våldsutsatthet.

Beskrivning av projektet
Det finns mycket stöd för att våldsutsatthet ger ohälsa. Att identifiera våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården bidrar till att utsatta får ett adekvat bemötande och omhändertagande. Tidigare erfarenheter av våld, inte minst att ha upplevt våld och försummelse under sin uppväxt, kan ha inverkan på kvinnans hälsa och välbefinnande under graviditeten och efter förlossningen samt hennes inställning till föräldrarollen.

I ett pågående forskningsprojekt på Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap och Centrum för klinisk forskning i Västmanland, görs en kartläggning av omfattningen av sådana upplevelser hos gravida i Sverige samt eventuella kopplingar till smärttillstånd och psykisk ohälsa under och efter graviditeten och bland kvinnor som söker för ofrivillig barnlöshet.

Kvinnor som söker för att ha varit utsatta för våld i nära relation behöver hjälp med krishantering och begripliggörande av sina erfarenheter. Det är viktigt att visa att rekommenderade behandlingsmetoder är effektiva. Ett aktuellt projekt på NCK syftar till att beskriva en modell för kvalitetsuppföljning av krisbehandlingen för kvinnor utsatta för våld i nära relation.

Finansiär
Externa forskningsmedel samt NCK.

Tidsperiod
Tills vidare

Publikationer i urval

Berglund, Anna & Lindmark, Gunilla (2016) "Preconception health and care (PHC)—a strategy for improved maternal and child health". Upsala Journal of Medical Sciences,121:4, 216-221. Publikationen i fulltext

Berglund, Anna & Heimer, Gun (2016) "Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet". Läkartidningen, vol 113, 2016. Publikationen i fulltext

Drevin J, Stern J, Annerbäck EM, Peterson M, Butler S, Tydén T, Berglund A, Larsson M, Kristiansson P. "Adverse childhood experiences influence development of pain during pregnancy". Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Aug;94(8):840-6. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid, Kunskapsbanken (2014) Studier av våldsutsatthet internationellt och i Sverige  en forskningsöversikt. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid (2013) Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Berglund, Anna & Heimer, Gun (2011) "Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin" i Läkartidningen, vol. 108(42), 2011, s. 2082. Publikationen i fulltext

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext