Veronica Ekström

Veronica Ekström, Veronica Ekström_150

Titel: Fil. dr i socialt arbete

Lärosäte: Ersta Sköndal högskola

E-post: veronica.ekstrom@esh.se

Presentation

Veronica Ekström är fil. dr i socialt arbete och arbetar som lektor på Ersta Sköndal högskola. Hon disputerade 2016 vid Linköpings universitet och avhandlingen har titeln "Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer".

Veronica Ekström har varit verksam inom forskning sedan år 2004 som forskningsassistent, dels på Stockholm stads FoU-enhet och dels på Ersta Sköndal högskola. Flera av hennes tidigare studier har handlat om socialtjänsten: arbetslösa med försörjningsstöd, barnavårdsutredningar om barn som bevittnat våld, och stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Publikationer i urval

Ekström, Veronica (2017) Want, Dare and be Able to – Abused Women's Experiences of Support during the Preliminary Investigation and Criminal Trial Procedure. I M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen & J. Eilola (Red). Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge.

Ekström, V. (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Diss. Linköping: Linköpings universitet. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2016) Negotiating and Justifying Social Services' Support for Female Victims of Domestic Violence. Nordic Social Work Research. Mer information om publikationen

Ekström, V. & Lindström, P. (2016). In the Service of Justice – Will Social Support to Victims of Domestic Violence Increase Prosecution? International Review of Victimology. Mer information om publikationen

Ekström, V. (2016) Carriers of the Troublesome Violence – The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence. European Journal of Social Work (online first) Mer information om publikationen

Ekström, V. (2014) Barn som har bevittnat våld inom familjen. Kartläggning av hur tillämpningen av socialtjänstlagen stämmer överens med barnkonventionen. Forskningsbidrag till Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19).

Ekström, Veronica (2014). Violence against women – social services support during legal proceedings. European Journal of Social Work. 18(5), 661-674. Mer information om publikationen

Ekström, Veronica (2012) Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd – konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd. Nr. 3. Sid. 51-68. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2012) Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv – om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete. Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie nr 77. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2011) Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen – en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna. Arbetsrapportserien nr 73. Stockholm: Ersta Sköndal högskola. Publikationen i fulltext

Ekström, Veronica (2010) Utvärdering av relationsvåldscentrum – tredje verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2009) Utvärdering av relationsvåldscentrum – andra verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Ekström, Veronica & Berg, Lena (2008) Utvärdering av relationsvåldscentrum – första verksamhetsåret. Stockholm: Ersta Sköndal högskola.