Ulla-Britt Wennerström

Ulla-Britt Wennerström, Ulla-Britt Wennerström

Titel: Universitetslektor, fil. dr

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Sociologiska institutionen

E-post: ulla-britt.wennerstrom@sociology.gu.se

Presentation

Ulla-Britt Wennerström disputerade år 2003 på avhandlingen Den kvinnliga klassresan. Därefter har hon varit delaktig i forskningsprojekt om trygghetsfrågor i staden Göteborg: År 2004-2007 om de allmännyttiga bostadsföretagens trygghetsarbete i tre socialt utsatta stadsdelar, år 2008-2011 i en studie om stöd till brottsutsatta i Göteborgs stad.

Den sistnämnda studien har genomförts i tre faser som består av en kartläggning av verksamheter som arbetar med stöd till brottsoffer, en genomlysning av de verksamheter som har brottsoffer som huvudsaklig uppgift, samt avslutande forskningsfas med intervjuer av brottsutsatta individer av olika brottskategorier och fördelat på olika tillhörigheter av klass, kön, etnicitet, ålder och handikapp.

Publikationer i urval

Borelius, Ulf, Grundvall, Stig, Wennerström, Ulla-Britt (2017). Om att hantera erfarenheter av brottsutsatthet. I Andersson, Björn, Petersson, Frida, Skårner, Anette (red.) (2017) Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin. Malmö: Ègalité, kap. 18, s. 427-441.

Gillberg, Gunnar, Persson, Sofia, Seldén, Daniel & Wennerström, Ulla-Britt (2017). Social struktur och mänskligt handlande. En introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys. Malmö: Gleerups.

Grundvall, Stig, Wennerström, Ulla-Britt & Borelius, Ulf (2012) "Brottsofferstöd, ritualer och social sammanhållning" i Tiby, Eva, Heber, Anita & Wikman, Sofia (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Carlsson, Ninni, Wennerström, Ulla-Britt, Borelius, Ulf, Grundvall, Stig & Sahlin, Ingrid (2010) Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg. Slutrapport. Göteborg stad: Elanders tryckeri. Publikationen i fulltext

Wennerström, Ulla-Britt (2010) "Dialektiken mellan sociala och ekonomiska mål" i Sahlin, Ingrid (red.) I trygghetens namn. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Mer information om publikationen

Borelius, Ulf, Carlsson, Ninni, Grundvall, Stig, Wennerström, Ulla-Britt, Sahlin, Ingrid & Hanbert, Ann (2009) Kartläggning och genomlysning av stödet till brottsutsatta personer i Göteborg. Delrapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete/Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Borelius, Ulf & Wennerström, Ulla-Britt (2009) "A New Gårdsten: A Case Study of a Swedish Municipal Housing Company" i European Journal of Housing Policy, 9(2), s. 223-239. Mer information om publikationen