Karin Örmon

Karin Örmon, Karin Grip

Titel: Doktor i medicinsk vetenskap

Lärosäte: Malmö universitet

Annan hemvist: Forskningsledare på Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

E-post: karin.ormon@mah.se

Presentation

Karin Örmon är klinisk lektor inom psykiatrisk vård vid Malmö Universitet och forskningsledare på Västragötalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Forskningsområden är våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa samt deras upplevelse av att vårdas inom psykiatrisk vård. Andra forskningsområden är dödligt våld i nära relationer. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel:
Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016. 

Beskrivning av projekt:
Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män, vilket kan bidra till att sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett förebyggande arbete. Avsikten är att identifiera eventuella brister i samverkan och rapportering mellan myndigheter och organisationer, såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende, socialtjänst.

Avsikten är även att undersöka närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet.

Dessutom ska förövares och närstående till förövares uppfattning och förståelse av det inträffade undersökas. Inkluderat i ovanstående ingår även att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000-2016.

Tidsperiod:
2016 –

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Viveka Enander, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet samt verksam vid VKV.

Gunilla Krantz, professor i Folkhälsovetenskap, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet samt verksam vid VKV.

Henrik Lysell, med. dr, Karolinska Institutet, utredare Socialstyrelsen, samt verksam vid VKV.

Publikationer i urval

Örmon, K. & Hörberg, U. (2017) The unnecessary suffering and abuse caused by healthcare professionals needs to stop: A study regarding experiences of abuse among female patients in a general psychiatric setting. J of Clinical Nursing Studies 2017 Vol 5 No 4. Publikationen i fulltext

Örmon, K. & Hörberg, U. (2016) Abused women's vulnerability in daily life and in contact with psychiatric care: In the light of a caring science perspective. J Clin Nurs. 2016 Jun 27. Publikationen i fulltext

Örmon K., Sunnqvist C., Bahtsevani C., Torstensson Levander M. (2016) Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric care – a cross sectional study. BMC Psychiatry 16:79. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Bahtsevani, C. & Sunnqvist, C. (2015) The life course of women who have experienced abuse – a life chart study in general psychiatric care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2015 Jun;22(5):316-25. Publikationen i fulltext

Örmon, K. (2014) Experiences of abuse during the life course  Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context. Avhandling. Malmö: Malmö Högskola. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2013) The duality of suffering and trust: abused women's experiences of general psychiatric care – an interview study. Journal of Clinical Nursing, 12:2013. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2014) Vulnerable and without protection: Lifetime experience of abuse and its influence on mental ill health. Open Journal of Nursing 01/2014(4):1, s. 34-41. Publikationen i fulltext