Ann-Charlotte Münger

Titel: Fil. dr, lektor

Lärosäte: Linköpings universitet

Institution: Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

E-post: ann-charlotte.munger@liu.se

Presentation

Ann-Charlotte Münger forskar om samhällets respons på barn och ungdomars behov när de lever i en familj med en våldsproblematik.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Det osynliga behovet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen.

Beskrivning av pågående projekt
Ann-Charlotte Münger studerar tillsammans med Ann-Marie Markström hur förskola och skola identifierar, hanterar och responderar på våld inom familjen. Studien utgår från multimetodisk design för insamlandet av kvantitativ och kvalitativa data. Studien fokuserar på vilka möjligheter och hinder som kan identifieras i (för)skolan för att stödja våldsutsatta barn/elever. Resultaten förväntas bidra med såväl teoretisk som praktisk kunskap. Målet är att den ska kunna tillämpas i (för)skolan och socialtjänstens praktik men även kunna överföras till andra institutionella sammanhang.

Finansiär
Forte

Publikationer i urval

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2017) “Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence”. Education Inquiry. Published online: 14 Nov 2017. Publikationen i fulltext

Markström, A-M & Münger, A-C (2017)The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school health staff. Nordic social work. Published online: 22 Nov 2017. Publikationen i fulltext

Münger, A-C (2015) ”Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in”. En brukarundersökning om sex stockholmskommuners arbete mot våld i nära relationer. Fou-Forskningsrapport 2015:1. FoU Nordväst i Stockholms län. Publikationen i fulltext

Münger, A-C. (2015). ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence I Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (red.) Response-Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave. Mer information om publikationen

Münger, A-C (2009) Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en kunskapsöversikt och intervjustudie om kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. FoU-rapport 56:2009. Linköping: Linköpings kommun. Publikationen i fulltext