Länsstyrelsen Dalarna

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Socialtjänstens arbete med hedersvåld. Resultat från en intervju-undersökning. Rapport 2018-01

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på området via rapporten 2015:05, "Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014". Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län. Handlingsplan 2017–2020

Länsstyrelsen i Dalarnas handlingsplan mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution för perioden 2017–2020. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för jämställdhetsintegrering – Hem för vård eller boende

Det här metodstödet för jämställdhetsintegrering är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet. Två av dessa var för ensamkommande ungdomar. Det tredje hade målgruppen flickor.

Syftet är att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Genom att främja jämställdhet bland unga vill vi bidra till våldsförebyggande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)