Diskrimineringsombudsmannen

DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering. Det gör vi genom att till exempel påverka, vägleda och driva på arbetsgivare, myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Arbete inom tre inriktningsområden
Analyser av anmälningar, forskning, dialoger med civila samhället med mera utgör en kunskap som lägger grunden för vårt arbete. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och där vi bedömer att risken för diskriminering är stor, och arbetar långsiktigt för att skapa förändring inom dessa områden. Därför arbetar vi just nu med identifierade problem som har koppling till diskriminering och risker för diskriminering inom arbetslivet, bostadsområdet och socialtjänsten.

Tillsyn
DO genomför tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Vi får cirka 2 000 anmälningar per år och cirka 200 av dem leder till en tillsyn. 

DO avslutar en tillsyn med ett beslut som är riktat till den verksamhet som har granskats. I beslutet berättar vi om vi bedömer att de har handlat i enlighet med lagen eller inte. Vi kan också ge rekommendationer om vad de bör göra för att undvika att diskriminera i framtiden. DO:s beslut är inte juridiskt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en diskriminerande regel eller påbörjar ett nytt arbetssätt för att motverka diskriminering.

DO driver även ett mindre antal ärenden till domstol (ungefär 1 procent av alla anmälningar). Det rör till exempel ärenden som innehåller frågor som är principiellt viktiga eller som är av strategisk betydelse för många människor. 

DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som har brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen (1995:584).

DO påverkar genom att utveckla och sprida kunskap
DO utvecklar kunskap om diskriminering genom att analysera de anmälningar som kommer till myndigheten, genom dialog med det civila samhället samt genom att initiera forskning och ta tillvara av befintlig forskning. Vi sprider kunskap genom dialog, samråd och samverkan med olika målgrupper, seminarier och konferenser, upplysningstjänster och olika kommunikationsinsatser.

Vi påverkar och driver på för att uppmärksamma regeringen, andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare på problem med diskriminering och verkar för att de arbetar för lika rättigheter och möjligheter inom sina ansvarområden.

Med kunskap som grund tar vi också fram rapporter och utvecklar olika verktyg som stöd i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering.

Filmer från DO

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier – arbetsgivarens ansvar

Sexuella trakasserier på jobbet 

Sexuella trakasserier i skolan

Trakasserier på jobbet

Trakasserier i högskolan

Gå till webbplats: www.do.se

Publikationer i urval

Mellan den som utsätts och den som utsätter står du

Broschyren ger en överblick av de verktyg som arbetsgivare kan använda i arbetet mot sexuella trakasserier. Du hittar checklistor och nyttiga tips som stöd i arbetet på en arbetsplats. Det finns också flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur den förväntas agera om sexuella trakasserier förekommer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Informationsblad om sexuella trakasserier i högskolan

Infobladet innehåller en översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär. Den förmedlar också kunskap om vad högskolan ska göra för att förebygga sexuella trakasserier och trakasserier och vad högskolan ska göra om en student upplever sig ha blivit utsatt. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Informationsblad om sexuella trakasserier i skolan

Infobladet innehåller en översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär. Den förmedlar också kunskap om vad skolan ska göra för att förebygga sexuella trakasserier och trakasserier och vad du ska göra om ett barn eller elev känner sig trakasserad. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Informationsblad om sexuella trakasserier i arbetslivet

Infobladet ger en översikt av vad sexuella trakasserier innebär, vad arbetsgivares utrednings- och åtgärdsskyldighet omfattar och vad arbetsgivare kan göra om någon i deras verksamhet blir sexuellt trakasserad. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning. Forskning publicerad vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000

Publikationen ger en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt. I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får för de som utsätts och hur man kan arbeta för att motverka trakasserier. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)