Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Handikappombudsmannen (HO) hade hand om diskriminering som hade samband med funktionsnedsättning och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) övervakade att lagar om diskriminering på grund av sexuell läggning följdes.

Utöva tillsyn
Diskrimineringsombudsmannens huvudsakliga uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot och utreder anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. DO kan företräda diskriminerade personer utan kostnad för dem i domstol.

DO utövar också tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering. Det gör DO genom granskningar av jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Information och utveckling
I Diskrimineringsombudsmannens uppdrag ingår också att sprida kunskap och information om förbuden mot diskriminering, både till dem som riskerar att diskriminera och till dem som riskerar att diskrimineras. Det innebär att DO erbjuder rådgivning och metodutveckling till bland annat arbetsgivare, högskolor och skolor. Genom olika medvetandehöjande insatser ska DO också se till att alla människor känner till sina rättigheter.

DO har även en uppgift att uppmärksamma och skapa debatt kring frågor som rör mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår också ett särskilt ansvar att följa ny forskning och den internationella utvecklingen på området mänskliga rättigheter och diskriminering.

Gå till webbplats: www.do.se

Publikationer i urval

Upplevelser av diskriminering – rapport

Människor möter diskriminering överallt i samhället. Många tvingas därför begränsa sina liv på olika sätt för att undvika att bli diskriminerade. Det visar DO:s undersökning ”Upplevelser av diskriminering”. På uppdrag av DO har Sifo genomfört 92 djupintervjuer och diskussioner i åtta fokusgrupper med personer som själva angett att de någon gång blivit diskriminerade. Studien täcker samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Höra hemma – om transpersoner

Broschyren ”Höra hemma – om transpersoner” innehåller bland annat information om transidentiteter, modern transhistoria, en genomgång av transpersoners rättigheter enligt diskrimineringslagen samt exempel på situationer som kan vara trakasserier eller diskriminering. Den ges ut i samarbete mellan RFSL och Diskrimineringsombudsmannen. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Respekt. Serietidning om diskriminering och kränkande behandling i skolan

Denna serietidning berättar enkelt och tydligt om de två lagar som förbjuder diskriminering och kränkningar i skolan. Respekt vänder sig till elever i årskurs 6-9 och är ett stöd i samtal om vad likabehandling, diskriminering, elevers rättigheter och värdegrund betyder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)