Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig myndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor. Myndigheten är en ingång för dig som söker kvalitetssäkrad kunskap, samarbete över gränserna och bästa vägen till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska även bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Myndighetens arbete tar avstamp i det övergripande målet samt i de sex jämställdhetspolitiska delmålen som handlar om makt och inflytande, ekonomi, hälsa, omsorg, utbildning samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I grunden handlar jämställdhetsarbete om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen. Arbetet ska ske i nära samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, regioner, civilsamhället och näringslivet.

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. I detta arbete ingår det att främja förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för alla ändamål. Myndigheten samordnar på nationell nivå arbetet mot människohandel för alla ändamål. Detta sker genom att utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer, och att bistå myndigheter med metodstöd och kompetensutveckling. Samordningen sker genom bland annat Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, stöd till regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel och finansiering av Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av Internationella migrationsorganisationen (IOM) Finland.

Myndigheten har även ansvar för att fördela stadsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades den 1 januari 2018 och har ett 70-tal anställda. Generaldirektör är Lena Ag.

Gå till webbplats: www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Publikationer i urval

Prostitution och människohandel 2021:23

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stärka arbetet mot att barn, unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel, samt att kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Jämställdhetsmyndigheten gav därför forskare vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en omfattningskartläggning. Kartläggningen har särskilt fokus på omfattning, villkor, arenor och behov.

I denna rapport redogör Jämställdhetsmyndigheten för uppdraget som även innefattar att samla och sprida kunskap, stödmaterial samt goda exempel på insatser och myndighetssamverkan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. En kartläggning

Den här skriften är till dig som är verksam inom en organisation eller verksamhet som möter flickor och kvinnor som blivit utsatta eller som riskerar att utsättas för könsstympning. Syftet är att visa på åtta verksamheter erfarenheter från sitt arbete, men även att belysa utmaningar, behov och vägen framåt för ett verkningsfullt förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2021:17)

Denna rapport presenterar svensk utvärderingsforskning om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till pojkar och unga män, samt presenterar aktuella förebyggande arbetssätt som riktas till pojkar och unga män som används i Sverige idag.

Kartläggningen är en fortsättning på tidigare regeringsuppdrag och det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Kartläggningen och analysen i denna rapport visar på att det i Sverige pågår ett ambitiöst men samtidigt småskaligt arbete som riktar sig brett till pojkar och unga män i hederskontext för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbildning för ökad kunskap (2021:13) Slutredovisning av uppdrag om utbildning till lärosäten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 2019–2020

Slutredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samordning av våldsförebyggande insatser (2021:10)

Den här rapporten redovisar Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män. Uppdraget omfattar att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer. Uppdraget omfattar också att lämna förslag om hur det våldsförebyggande arbetet kan följas upp på kort och lång sikt. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8) Slutrapport av uppdrag A2020/01001/JÄM

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Under uppdragstiden har ett omfattande arbete genomförts och myndigheten har i samverkan med flera aktörer inventerat pågående arbete och spridit information om effektiva arbetssätt. Det har handlat om kampanjer och olika informationssatsningar och arbetssätten omfattar exempelvis tillgängliggörande av information pa flera språk och genom olika kommunikationskanaler. 

I slutrapporten konstateras att många kommuner bedriver ett aktivt arbete for att anpassa och utveckla sina arbetssätt under pandemin. Rapporten visar dock att det finns stora skillnader mellan kommuner, när det gäller information, kunskap och stöd, vilket innebär att samhället tillgodoser våldsutsatta personers rätt till skydd och stöd på olika sätt, beroende på bostadsort. Myndigheten ser dessutom att arbetet som rör grupper i särskild utsatthet såsom våld mot äldre personer, våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot hbtq-personer behöver utvecklas. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet (2021:6)

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Informella hierarkier, könade praktiker och ojämlikhet i akademin (2021:5)

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021–2)

Den här rapporten är Jämställdhetsmyndighetens första fördjupade uppföljning av det femte delmålet om jämställd hälsa, att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan (2020:9)

Jämställdhetsmyndigheten ska vara ett stöd i genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor genom att göra strategin känd, stödja samordningen av andra aktörers arbete samt följa upp genomförandet av strategin. 

I Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019 fick myndigheten i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för den nationella strategin. Insatserna har haft ett fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, barns situation, kunskap och utbildning. De har syftat till att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på nationell nivå.

Denna slutredovisning beskriver myndighetens genomförande av uppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin, hur arbetet med uppdraget har utgått från strategins utgångspunkter och bidragit till uppfyllelse av målsättningarna i strategin samt hur uppdraget skapat förutsättningar för Jämställdhetsmyndighetens långsiktiga och sammanhållna arbetssätt att ge stöd till genomförandet av den nationella strategin.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2020:10)

Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor (Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM). Fokus har varit på aktörer som möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning, eller lever med risk för att bli utsatta, samt på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Denna studie är gjord inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Studien har genomförts vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, på uppdrag av och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. Berörda är åtta utbildningar på grundnivå för vilka det 2018 och 2019 infördes ett nytt examensmål i högskoleförordningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dessa är fysioterapeut-, jurist-, läkare-, psykolog-, sjuksköterske-, socionom-, tandhygienist- och tandläkarexamen.

Ändringen i högskoleförordningen gjordes inom den förra regeringens jämställdhetspolitiska målsättning med styrning av insatser under 2017 till 2026. Det anges i skrivelsen, Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för ett jämställt samhälle och dess tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som började gälla den 1 januari 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Styrning ger resultat. Jämställdhetspolitiska åtgärder 2019. Rapport 2020:4

En tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Det visar denna samlade lägesrapport av den svenska jämställdhetspolitiken som publicerats av Jämställdhetsmyndigheten. 

Rapporten redovisar resultaten av de åtgärder som olika aktörer vidtagit förra året, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen. Analysen visar bland annat att de två delmålen jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor är högt prioriterade inom jämställdhetspolitiken.

Utöver den ordinarie analysen och redovisningen av resultat innehåller rapporten tre fallstudier av satsningar, inom områdena jämställdhetsintegrering i myndigheter, utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering samt förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 – Vuxna

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande vuxna. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand och Colombia har också identifierats.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 – Barn

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2019 gällande barn. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

298 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2019. Av dessa var 49 barn: 23 flickor och 26 pojkar. Bland barn har majoriteten av pojkarna varit utsatta för människohandel för kriminella ändamål. De flickor som misstänkts ha utnyttjats i människohandel har varit främst utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap.

När det gäller fall som rör barn är de vanligaste ursprungsländerna Marocko eller Rumänien, men även ärenden som gäller personer från Afghanistan, Serbien och Nigeria förekommer

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Stödmaterialet till den återkommande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt har fokus på killars våld mot tjejer och våld i nära relationer. Materialet riktar sig till dig som är vuxen och som möter unga, till exempel som förälder, ungdomsledare, skol- eller vårdpersonal.

Det är minst lika vanligt att killar utsätter tjejer för våld i partnerrelationer, som att män utsätter kvinnor. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt handlar om att förebygga våld och att hjälpa såväl unga våldsutsatta som förövare att bryta den onda cirkeln.

Syftet med stödmaterialet är att öppna upp för samtal med unga om våld och relationer, samt att tillhandahålla verktyg i det våldsförebyggande arbetet. Såväl kampanjen som stödmaterialet är framtaget av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete

Handboken Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även den som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet.

Den nya upplagan är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten, i samarbete med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon. Inget att vänta på gavs tidigare ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Arbete pågår. Rapport 2020:1. Uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – återrapportering av regleringsbrevsuppdrag

I rapporten ”Arbete pågår” presenterar Jämställdhetsmyndigheten en samlad uppföljning av Sveriges arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Rapporten visar att ett omfattande arbete pågår för att genomföra Sveriges nationella strategi när det gäller området mäns våld mot kvinnor.Två tredjedelar av åtgärderna handlar om att utveckla metoder och kunskap. En stor del av åtgärderna handlar också om arbete för att förebygga våld. 

 Men det är tydligt att arbete kvarstår. Bland annat saknas ofta viktiga perspektiv i arbetet, främst funktionsnedsättning och flickors utsatthet för våld. 

Rapporten är resultatet av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att senast den 31 januari 2020 rapportera en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbildning för ökad kunskap, rapport 2020:4

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt examensmål i högskoleförordningen om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för sju utbildningar på grundnivå. Dessa är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Från och med 1 januari 2019 infördes även examensmålet för tandhygienistexamen. Med anledning av detta gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Det här är en delredovisning om uppdraget att erbjuda kunskapsstöd till högskolor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att arbeta med barnkonventionen. En analys av myndighetens utvecklingsområden kring den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barn­konven­tionen inom sitt verksamhets­område. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet.

I denna rapport presenteras bland annat aktiviteter som har genomförts av myndigheten som är riktade till målgruppen barn och unga, samt de områden där ett tydligare barnrättsperspektiv kan inkluderas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt

Denna rapport granskar forskning om utvärdering av metoder med genusperspektiv som förebygger mäns våld mot kvinnor på universell och selektiv nivå i Sverige. Rapporten tar också upp ett mindre urval av internationella våldspreventiva metoder som bedöms som relevanta för en svensk kontext. 

Forskning har identifierat en rad framgångsfaktorer för universell våldsprevention, bland annat dessa: 

Det finns evidens för program som riktar sig mot unga, bland annat eftersom de inte hunnit bli alltför påverkade av samhällets normer kring våld.

Program är mer effektiva om de fokuserar på att förändra – snarare än bara informera om – normer och attityder.

I preventivt arbete med pojkar och män har fokus på maskulinitet och normer kring manlighet som understödjer våld, samt insatser som möjliggör en positiv plats för män i arbetet mot våld visat sig vara framgångsrika.

Viss evidens finns för att effekten på attitydförändring är större för män om programmen levereras i könsseparata grupper, än i grupper med både män och kvinnor.

Rapporten är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rapporten har tagits fram av forskare vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – Barn

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande barn. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

De flesta av barnen har varit utsatta för kriminella ändamål, där det handlar uteslutande om pojkar. Flickor som utnyttjats i människohandel har främst varit utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap.

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan, även gällande antal barn. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal. 

Totalt har 262 personer (vuxna och barn) identifierats under 2018 som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – Vuxna

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande vuxna. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Kvinnor har i andra fall främst utnyttjats för tiggeri och arbetskraft, medan män har utnyttjats framför allt för tiggeri, kriminalitet och arbetskraft.

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal.

Totalt har 205 vuxna identifierats under 2018, var av 163 var kvinnor och 42 var män utsatta eller potentiella utsatta för människohandel i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbildning för ökad kunskap. Delredovisning av uppdrag om utbildning till lärosäten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn i människohandel. Slutredovisning av regeringsuppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018 haft regeringens uppdrag att samordna arbetet mot människohandel med barn i Sverige. Denna rapport slutredovisar uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck

”Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation av det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnor har det tuffare än män inom politiken. Analys i korthet 2019:2

I denna analys framgår att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, att den sett till andelen kvinnor och män i stort kan räknas som formellt jämställd, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Manual vid misstanke om människohandel. En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel är en andra, omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Manualen ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Manualen tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor (2019:9). Delredovisning av uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor S2018/03926/JÄM (delvis)

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor (S2018/03926/JÄM (delvis)). Detta är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas den 1 september 2020.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samlad kunskap mot sexuella trakasserier (2019:9)

Jämställdhetsmyndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation skulle särskilt belysas. Uppdraget slutredovisas den 22 november 2019.

Under uppdragstiden har Jämställdhetsmyndigheten på ett strukturerat sätt kartlagt myndigheters och organisationers arbete mot sexuella trakasserier. Ett flertal myndigheter och andra aktörer som arbetar med att motverka sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor har ingått i arbetet med kartläggningen. Kartläggningen visar att det finns ett behov av lättillgänglig information om vad sexuella trakasserier är och vilken lagstiftning som gäller, samt vad olika aktörer gör inom området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete med barn och unga. Slutredovisning av regeringsuppdrag (S2017/07218/RS)

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext. I uppdraget ingick också att sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Uppdragen har samordnats och delredovisats till Regeringskansliet den 31 december 2018.

I denna rapport slutredovisas Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om våldsförebyggande arbete. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel – Stödprocess vid misstänkt människohandel

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är regionkoordinatorerna ett viktigt led. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete. Sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat ut en enkät till ett 70-tal aktörer med frågor om vilket våldspreventivt arbete med unga i målgruppen 13–25 år de bedriver.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En av tre unga kvinnor. Delredovisning av uppdrag om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Jämställdhetsmyndigheten har i rapporten kartlagt och samlat in information om vilka uppdrag andra myndigheter, organisationer och aktörer har fått om sexuella trakasserier, samt vad de gör inom ramen för sina uppdrag. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Varaktig framgång istället för projekt. Nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Publikationen finns också på engelska

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lasting success instead of projects. Violence prevention experience in the Nordic countries

This publication describes some of the violence prevention programmes in relation to children and adolescents in the Nordic countries. 

The publication is also available in Swedish

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18