Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig myndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor. Myndigheten är en ingång för dig som söker kvalitetssäkrad kunskap, samarbete över gränserna och bästa vägen till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska även bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Myndighetens arbete tar avstamp i det övergripande målet samt i de sex jämställdhetspolitiska delmålen som handlar om makt och inflytande, ekonomi, hälsa, omsorg, utbildning samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I grunden handlar jämställdhetsarbete om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen. Arbetet ska ske i nära samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting, regioner, civilsamhället och näringslivet.

Jämställdhetsmyndigheten ska stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de jämställdhetspolitiska målen. I detta arbete ingår det att främja förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för alla ändamål. Myndigheten har även ansvar för att fördela stadsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades den 1 januari 2018 och har ett 50-tal anställda. Generaldirektör är Lena Ag.

Gå till webbplats: www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Publikationer i urval

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – Barn

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande barn. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

De flesta av barnen har varit utsatta för kriminella ändamål, där det handlar uteslutande om pojkar. Flickor som utnyttjats i människohandel har främst varit utsatta för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsäktenskap.

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan, även gällande antal barn. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal. 

Totalt har 262 personer (vuxna och barn) identifierats under 2018 som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 – Vuxna

En sammanställning av statistik över misstänkta fall för människohandel i Sverige 2018 gällande vuxna. Sammanställningen har tagits fram inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Kvinnor har i andra fall främst utnyttjats för tiggeri och arbetskraft, medan män har utnyttjats framför allt för tiggeri, kriminalitet och arbetskraft.

Antalet ärenden ökade 2018 i jämförelse med året dessförinnan. Samtidigt tros det finnas ett stort mörkertal.

Totalt har 262 personer (vuxna och barn) identifierats under 2018 som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbildning för ökad kunskap. Delredovisning av uppdrag om utbildning till lärosäten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn i människohandel. Slutredovisning av regeringsuppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018 haft regeringens uppdrag att samordna arbetet mot människohandel med barn i Sverige. Denna rapport slutredovisar uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck

”Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation av det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnor har det tuffare än män inom politiken. Analys i korthet 2019:2

I denna analys framgår att politiken är en av de mest jämställda sektorerna i Sverige, att den sett till andelen kvinnor och män i stort kan räknas som formellt jämställd, men att det inte råder reell jämställdhet i politiskt arbete. Kvinnor möter bland annat högre krav, utsätts för sexualiserade kommentarer, trakasserier, hot och våld och hoppar av sina politiska uppdrag i större utsträckning än män.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Manual vid misstanke om människohandel. En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Manualen ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Manualen tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten samt hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel – Stödprocess vid misstänkt människohandel

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för nationell samordning mot människohandel och för en formaliserad stödprocess till utsatta personer. I denna stödprocess är regionkoordinatorerna ett viktigt led. Enligt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel fungerar regionkoordinatorerna som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete. Sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat ut en enkät till ett 70-tal aktörer med frågor om vilket våldspreventivt arbete med unga i målgruppen 13–25 år de bedriver.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En av tre unga kvinnor. Delredovisning av uppdrag om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Jämställdhetsmyndigheten har i rapporten kartlagt och samlat in information om vilka uppdrag andra myndigheter, organisationer och aktörer har fått om sexuella trakasserier, samt vad de gör inom ramen för sina uppdrag. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Varaktig framgång istället för projekt. Nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Publikationen finns också på engelska

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lasting success instead of projects. Violence prevention experience in the Nordic countries

This publication describes some of the violence prevention programmes in relation to children and adolescents in the Nordic countries. 

The publication is also available in Swedish

Fulltext (öppnas i nytt fönster)