Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnkonventionen
Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga. Barnombudsmannen ska enligt lag informera och bilda opinion i angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen.

Expertråd med barn och unga
Barnombudsmannen har regelbunden dialog med barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Expertråd med barn och unga finns knutna till Barnombudsmannen för längre och kortare perioder.

Inget tillsynsarbete men anmälningsplikt
Barnombudsmannen har rättsliga befogenheter att begära information och att kalla in kommuner, landsting/regioner och myndigheter till överläggning, men utövar ingen tillsyn. Barnombudsmannen får inte ingripa i enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet. Barnombudsmannen ska genast till socialnämnden anmäla om Barnombudsmannen får kännedom om att ett barn misshandlas i hemmet eller om vi annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bildades 1993 och leds sedan 2008 av barnombudsman Fredrik Malmberg.

Gå till webbplats: www.barnombudsmannen.se

Publikationer i urval

Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter

Skriften innehåller en reviderad svensk översättning av barnkonventionen. De 42 första artiklarna, som direkt rör barns rättigheter, kommer att inkorporeras i svensk lag. Övriga tolv artiklar handlar om FNs: arbete och blir inte inkorporerade.

Förutom barnkonventionens text innehåller skriften även fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter och fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel

Det är många olika verksamheter och myndigheter som har uppdrag att hjälpa utsatta barn till återhämtning och rehabilitering; socialtjänstens egna utredare och behandlare, privata utförare av socialtjänstens uppdrag, hälso- och sjukvårdens offentliga och privata vårdgivare, ideella organisationer och andra privata stödverksamheter.

Denna kunskapsöversikt täcker tre stora kunskapsområden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:

Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp? Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas? Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen har i ett fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De unga berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Välkommen till verkligheten. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan

Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012–2014. Barnombudsmannen har mött 89 barn och unga som delat med sig av sina erfarenheter av hur samhällets stöd fungerar när man utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Bryt tystnaden. Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa

Barnombudsmannen har under 2013 mött och lyssnat till 62 barn och unga i åldrarna 8–24 år för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser av den hjälp som finns att få när man är ung och mår psykiskt dåligt. De medverkande har delat med sig av sina erfarenheter av elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) och psykiatrisk slutenvård och tvångsvård.

I årsrapporten berättar barn och ungdomar hur de själva upplever den hjälp de har fått i svåra situationer, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i samhällets stöd för barn med psykisk ohälsa. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen.

Analysen mynnar ut i fyra förslag till förändringar som tydligt tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Signaler. Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.

Barnombudsmannens årsrapportering 2012. Barnombudsmannen har träffat barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer. De har erfarenhet av att leva i familjer med hedersnormer, av sexuella övergrepp, av att själva bli misshandlade och att bevittna våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Oskyddad. Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter

Var tredje person som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är barn. Trots det vet myndigheterna försvinnande lite om dessa barns livsvillkor och bristen på kunskap leder till brist på stöd. Under hösten 2011 träffade Barnombudsmannen 13 barn, ungdomar och unga vuxna som har skyddade personuppgifter för att lyssna på deras berättelser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tandvården och barn som far illa (2010)

Barnombudsmannen har genomfört en kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer. Omkring två tredjedelar av klinikcheferna bedömer att deras personal har behov av ytterligare stöd för att kunna agera när de möter barn i sitt arbete som de misstänker har blivit utsatta för våld eller övergrepp, omsorgssvikt eller dental försummelse.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom (2010)

Beskriver barns levnadsförhållanden i siffror, generellt och över tiden. Här finns uppgifter om bland annat barns hälsa, situationen i förskolan och skolan, fritidsvanor och familjeförhållanden. Ett särskilt kapitel behandlar barn i utsatta situationer. Lyfter fram skillnader mellan olika grupper barn beroende på exempelvis ålder, kön, ursprung och familjesituation. Även förändringar över tid följs upp. Publicerad i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Klara, färdiga, gå! (2007)

Den här rapporten belyser de yngsta barnens situation. Vi har tittat närmare på förskolan, föräldrarelationer, utsatthet, hälsa och möjligheter att komma till tals. Barnen och ungdomarna i våra kontaktklasser minns sin förskoleperiod som en ljus tid. Men många befinner sig i otrygga och utsatta situationer, en vardag där våld förekommer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det svåraste som finns: åklagares hantering av misstänkta brott mot de yngsta barnen

Rapporten bygger på en enkätundersökning bland samtliga 35 åklagarkamrar i landet och undersöker hur rättsskyddet ser ut för barn (nyfödda upp till sex år) som varit utsatta för våld och övergrepp. Barnombudsmannen menar att mer behöver göras för att rättsutredningar även ska möta även små barns behov. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förklara vad som händer. En pedagogisk brottmålsrättegång för unga. Barnombudsmannen informerar bi2006:03

Skriften vänder sig till domare, nämndemän, åklagare och advokater – personer som i sina yrkesroller möter unga i brottmålsrättegångar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barnets bästa: Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Rapporten är en sammanställning av de förslag och rekommendationer som Barnombudsmannen genom åren har lagt fram i vårt arbete med att försöka främja barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning

En broschyr om könsstympning som tagits fram av Socialstyrelsen i samarbete med Barnombudsmannen. 

Olämplig vårdnadshavare? En studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna samarbeta i de flesta frågor som rör barnet. Ibland anses dock en förälder som så olämplig som vårdnadshavare att han eller hon fråntas det ansvaret för sitt barn, till exempel i fall där den ena föräldern gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Denna studie utreder hur man i rättspraxis tillämpar den undantagsregel som kan användas vid våld och övergrepp mot barnet eller den andra föräldern.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)