Länsstyrelsen Stockholm

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbsida om mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Publikationer i urval

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Rapport 2019:6 Redovisning av arbetet med uppdrag 62, regleringsbrev 2018

Trots att kvinnors utsatthet för sexualbrott fortfarande är hög i Stockholms län börjar det regionala våldsförebyggande arbetet ge vissa positiva resultat. Det skriver Länsstyrelsen Stockholm i denna lägesrapport och redovisning över arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar.

Skriften är också en vägledning för att arbeta fram rutiner som passar den egna arbetsplatsen och klient-/ brukargruppen för att se signaler, ställa frågor och agera när man misstänker våld.

Tredje reviderade upplagan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – genomlysning av polisärenden 2015-2016

Rapporten syftar till att identifiera orsakerna till varför få förundersökningar om misstänkt människohandel leder till åtal, att identifiera de delar av processen som bör stärkas samt ange hur detta skulle kunna göras. Syftet är vidare att belysa goda exempel där barn fått tillräckligt stöd i alla led samt identifiera delar där skyddet kan stärkas ytterligare. 

I de ärenden som har granskats förekommer 75 barn. Majoriteten var 15-17 år gamla, 9 procent var 0-10 år och 15 procent var mellan 11-14 år. De flesta barnen var medborgare i afrikanska eller asiatiska länder, medan 8 procent av barnen hade svenskt medborgarskap. En förundersökning hade inletts i 84 procent av ärendena. I de avslutade förundersökningarna hade åtal väckts i endast ett fall.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om kommunernas arbete 2017

I denna rapport presenteras resultatet av en regional kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört under våren 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell telefonlinje för våldsutövare – en utredning av förutsättningar

Rapporten är en utredning av förutsättningarna att skapa en nationell telefonlinje för personer som utövar våld eller har förhöjd risk att utöva våld i nära relationer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsprevention – vänta inte tills skadan redan är skedd! En start för kommunens våldspreventiva arbete

En bra utgångspunkt för att skapa struktur i din kommuns våldspreventiva arbete är att dra nytta av redan existerande och välfungerande processer inom kommunen. Länsstyrelsen erbjuder också ett preventionspaket innehållande seminarier, nätverksträffar och kommunbesök för att stödja kommuner i deras preventionsarbete.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel.

Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel. Reviderad 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Operation kvinnofrid. Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020

För att motverka våld i nära relationer behövs insatser på olika nivåer i samhället och av olika myndigheter i samverkan. Operation Kvinnofrid är en unik myndighetsgemensam samverkansplattform i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att arbeta för att motverka våld i nära relationer. Strategin anger riktning för Stockholms län och pekar ut vilka prioriterade målområden som är viktiga för att motverka våld i nära relation och stöder val av åtgärder på regional och lokal nivå.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.
Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att:

Mer än hälften av alla socialsekreterare har minst en gång det senaste halvåret haft svårigheter att hitta en lämplig plats i skyddat boende till en person med särskilda behov. Detta beror bland annat på att skyddade boenden ofta har svårt att tillgodose våldsutsatta personers specifika behov.

Lämplig placering i skyddat boende försvåras av att särskilda behov inte alltid identifieras och/eller att de ofta felbedöms.

Det finns stora utmaningar avseende möjligheterna för särskilt utsatta personer att få adekvat stöd och skydd under vistelsen i boendet, och det är relativt vanligt att utföraren behöver avbryta vistelsen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utvärderat en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen. I rapporten ges också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel med barn – Nationell kartläggning 2012–2015

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av misstänkt människohandel med barn 2012–2015. Kartläggningen har identifierat misstankar som rör 210 unika barn under åren 2012-2015. Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn och förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete, tungt hushållsarbete och brottslighet. Kartläggningen utmynnar i ett par rekommendationer som syftar till ökat skydd av barn och stärkt förmåga att identifiera, anmäla, utreda och åtala för människohandelsbrott. 

Kartläggningen är en uppföljning av Länsstyrelsens rapport från 2012: Barn utsatta för människohandel – en nationell kartläggning som granskat misstänkt människohandel med barn mellan 2009–2011. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitutionen i Sverige 2014. En omfattningskartläggning

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen "Prostitutionen i Sverige 2014".

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av stöd till utveckling 2006–2014

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans ge stöd till utveckling av skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer över hela landet. Uppdraget löper ut 2014. I följande rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas arbete med uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

Kunskapen om våld mot äldre kvinnor är mycket begränsad. Som ett led i att åtgärda bristerna genomförde Länsstyrelsen i Stockholms län under våren och hösten 2011 en utbildning i tre steg för drygt 500 personer verksamma inom äldreomsorgen i länet. I denna rapport beskrivs de resultat och synpunkter som framkommit efter utbildningssatsningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Okejsex.nu – Vet du var gränsen går?

I november 2007 genomförde Operation Kvinnofrid kampanjen Okejsex.nu, som riktade sig till unga personer i Stockholms län. Den här fickpocketen innehåller en del av de frågor som unga ställde om vad som är okej sex.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)