Länsstyrelsen Västernorrland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. 

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida om mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Publikationer i urval

Regional strategi – mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2018-2021

I Västernorrland har berörda myndigheter tillsammans utarbetat en strategi för länets gemensamma insatser för att uppnå det nationella delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att varje kvinna och man, flicka och pojke, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Västernorrland. Strategi för jämställdhetsintegrering 2018–2021

Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Ett jämställt Västernorrland är en revidering av och ersätter den tidigare Strategi för jämställdhetsintegrering 2014–2016.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2016 – En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Som en del av sitt arbete inom området mäns våld mot kvinnor har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland under 2016 genomfört en kartläggning i länen av internetannonser för sex mot ersättning. Dessutom har man intervjuat aktörer som i sitt arbete kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Kartläggningen visar på ett stort behov av att kunna nå och erbjuda sådana personer stöd.

Kartläggningen ska förutom som lägesrapport också vara ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete hos länsstyrelserna och andra berörda aktörer som arbetar med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Det är i första hand flickor och kvinnor som utnyttjas, men även pojkar och unga män drabbas. Studier visar att det framförallt är män som köper sexuella tjänster.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer. Västernorrlands län. Rapport 2016:03

Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan. Denna utredning föreslår ett konkret samarbete myndigheterna emellan som ska höja kvalitén och kvalitetssäkra myndigheternas gemensamma arbete och ge förutsättningar för kvalitetshöjning av varje myndighetsarbete, med målsättning att våldsutsatta och våldsutövare ska få tillgång till samhällets stödinsatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)