Länsstyrelsen Västmanland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Västmanlands webbsida om mäns våld mot kvinnor (öppnas i nytt fönster)

Publikationer i urval

Att främja jämställdhet och motverka våld. Kartläggning av ekonomiskt bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Kartläggningen färdigställdes i april 2020 och syftar till att synliggöra vikten av att arbeta jämställdhetsintegrerat i handläggningen av försörjningsärenden, samt att rutinmässigt fråga klienter som uppbär försörjningsstöd huruvida det förekommer våld i relationen eller inte. Avsikten är att kartläggningen ska kunna vara ett stöd för att stärka sitt arbete med de här frågorna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett kraftfullt verktyg men ingen patentlösning. Om kvinnofridssamordnarna i Västmanland

Analyskraft har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län att utvärdera effekten av kvinnofridssamordnarna i länet. Åtta av Västmanlands tio kommuner har i dag kvinnofridssamordnare.

Utvärderingen är kvalitativ och bygger i huvudsak på 36 intervjuer med kvinnofridssamordnare, chefer och medarbetare i kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd i arbetet med personer utsatta för ekonomiskt våld i nära relation

Länsstyrelsen Västmanlands metodstöd om arbetet med personer som utsatts för ekonomiskt våld ger en bild av hur det ekonomiska våldet ser ut, och vad som gäller vid bedömning av ekonomiskt bistånd och samtidig utsatthet för våld. Juridiska aspekter som har betydelse i en relation samt vid en separation och tiden därefter gås igenom, samt information om vilken hjälp som finns att få om man blivit skuldsatt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvalitén i skyddat boende. En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län har genomfört en kartläggning av skyddade boenden i syfte att överblicka kvalitén och identifiera olika utvecklingsområden. Kartläggningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa har genomförts via en webbaserad enkät som skickats till länens skyddade boenden med frågor om boendenas kvalité. Den kvalitativa delen består avintervjuer med aktörer inom socialtjänsten med kunskap om processen vid placering av skyddssökande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Västmanlandslän 2017–2020

Västmanlands första strategi om mäns våld mot kvinnor kom år 2009 och följs nu av en tredje version. Genom denna strategi och en årlig handlingsplan läggs grunden till ett än mer målinriktat och samordnat arbete. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkansplan: Våld i nära relation och våld mot djur

Samverkansplan för arbetet mot våld i nära relationer och våld mot djur i Västmanlands län. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd när personer befnner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja

Metodhandboken handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, hedersbrott i utlandet, tvångsäktenskap, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Åtgärdskort: Barn, vuxna och djur som far illa

Åtgärdskortet listar varningstecken och signaler på våld mot barn, vuxna och djur som far illa samt kontaktdetaljer till myndigheter som tar emot orosanmälan/anmälan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)