Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet vars övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsskadeersättning
Den som utsatts för brott kan ha rätt till statlig brottsskadeersättning om den som begått brottet saknar förmåga att betala skadestånd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna. Den rätten kan finnas även om gärningspersonen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning. Brottsoffermyndigheten publicerar vägledande avgöranden om brottskadeersättning i en referatsamling.

Brottsofferfonden
Brottsofferfonden finansierar projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse. Varje år fördelas cirka 40 miljoner kronor ur fonden.

Kunskapscentrum
Brottsoffermyndighetens Kunskapscentrum samlar och sprider information och forskningsresultat för att bidra till bättre bemötande av brottsoffer. Det sker bland annat genom digital och tryckt information samt genom konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Regress
I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen av gärningspersonen. Myndighetens regressavdelning ansvarar för denna uppgift.

Brottsoffermyndigheten på webben: 

www.brottsoffermyndigheten.se går det att läsa mer om Brottsoffermyndighetens verksamhet. Där finns också information om rättsprocessen.

Brottsoffermyndigheten ansvarar även för fem andra webbplatser:

Jag vill veta – information till barn och unga om deras rättigheter vid brott
Länk: www.jagvillveta.se

Liten och trygg – en handledning för personal i förskolan
Länk: www.jagvillveta.se/forskola

Av fri vilja – information om den nya sexualbrottslagstiftningen
Länk: www.frivilligtsex.se

Tystna inte – information och råd till personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat
Länk: www.tystnainte.se

Rättegångsskolan –  information om hur en rättegång går till
Länk: www.rättegångsskolan.se

Publikationer i urval

Brottsofferfondens stöd till brottsofferforskning åren 1994–2013 samt regeringens särskilda satsning på brottsofferforskning m.m. åren 2009–2013

En sammanställning av Tommy Andersson. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utbildningsprogram för ökad kunskap och bättre bemötande. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten redovisar Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag att utforma och genomföra ett utbildningsprogram för poliser, åklagare, domare samt personal inom Migrationsverket för att öka kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och att förbättra bemötandet av de personer som utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012

Syftet med att redovisa ett antal beslut i denna referatsamling är att åskådliggöra skadeståndsrättslig praxis – som Brottsoffermyndigheten uppfattar den – vad avser nivåerna för kränkningsersättning vid ett antal olika brott av skiftande svårighetsgrad.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbetalning av brottsskadeersättning till offer för människohandel. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för budgetåret 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av rutiner för utbetalning av brottsskadeersättning till personer i andra länder utsatta för människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Child victims in the Union – Rights and Empowerment (CURE). A report of the CURE project 2009-2010

CURE, Child victims in the European Union – Rights and Empowerment är ett EU-projekt om barns ställning som brottsoffer i straffrättsprocessen finansierat av EU-kommissionens program för förebyggande och bekämpande av brottslighet (ISEC). Rapporten redogör för de studier som gjorts och innehåller dessutom rekommendationer riktade till EU:s medlemsstater och till kommissionen. Några av de slutsatser som dragits och som lyfts fram i rekommendationerna är att:

  • Nationella strategier för att skydda barn som är brottsoffer i rättsväsendet bör utvecklas.
  • All personal inom rättsväsendet som kommer i kontakt med brottsutsatta barn bör ha utbildning om hur de bör bemöta barn i dessa situationer.
  • Barnanpassad information bör tas fram liksom nationella riktlinjer om ansvar, utformning och distribuering av information till brottsutsatta barn.
  • Stödåtgärder riktade till barn som är brottsoffer, tillhandahållna av ideella organisationer eller av myndigheter bör etableras och ges stöd av staten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

För många brottsoffer (målsägande) och vittnen innebär kallelsen till en förhandling den första kontakten med en domstol. Alla vet inte hur en förhandling går till och det är vanligt att känna oro. För att skapa större trygghet för målsägande och vittnen finns det vittnesstöd vid tingsrätterna och hovrätterna i Sverige.
Vittnesstödsverksamheten bidrar till lugnare och tryggare målsägande och vittnen och leder i förlängningen till både ökad rättstrygghet och rättssäkerhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet: redovisning av ett regeringsuppdrag

Syftet med denna rapport är att redovisa Brottsoffermyndighetens regeringsuppdrag att utforma och genomföra ett utbildningsprogram för personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna för att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vittnesstöd – Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Syftet med denna rapport är att presentera en utvärdering av vittnesstödsverksamheten och lämna förslag för den fortsatta verksamhetens utveckling i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juli 2006.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Offer för hatbrott: vad har gjorts och vad kan förbättras?

En kartläggning av kunskapsläget om hatbrott. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det är ett brott – bra att veta för dig som är ung

Den som upplevt något obehagligt eller hemskt och till exempel utsatts för brott får ofta skuldkänslor. Detta är särskilt vanligt vid våldtäkt, men också vid många andra brott. Det lägger felaktigt en skuld på offret, som den som begår brottet rimligen ska bära. Broschyren vill visa att det finns kontakter värda att ta för att få hjälp med egna känslor, att placera ansvar och få upprättelse om du utsätts för brott eller andra kränkningar, eller om någon du känner blir det.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Captured Queen: Men's Violence against Women in "Equal" Sweden. A Prevalence Study

Originaltitel: "Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsstudie" (2001). 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vem bryr sig? Om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer med funktionshinder

Denna bok är resultatet av ett forskningsprojekt som finansierats av Brottsofferfonden. Projektet ”När utvecklingsstörda och andra funktionshindrade
blir offer för brott” har genomförts av med dr Barbro Lewin, forskare vid Uppsala universitet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män – en omfångsundersökning i Umeå kommun

En kartläggning av våld mot äldre baserat på enkäter.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning

Den första omfångsundersökningen av våld mot kvinnor som har gjorts i Sverige. Undersökningen visar att mäns våld mot kvinnor är utbrett och finns i alla samhällsgrupper. 

Undersökningen riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 64 år. Studien visar att nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag. Den våldsform som är vanligast inom parrelationer är fysiskt våld. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo. Den våldsform som är vanligast utanför en parrelation är sexuellt våld. Var fjärde kvinna har utsatts för det utanför en sexuell relation. Fler än var tionde kvinna, 13 procent, har erfarenheter av att vara utsatt för grövre sexuellt våld av en man utanför en sexuell relation. Våldet utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samborelationer.

Publikationen finns också på engelska under namnet "Captured Queen".

Fulltext (öppnas i nytt fönster)