Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Lifos
Migrationsverkets rätts- och landinformation (Lifos) är en databas för rätts- och landinformation och innehåller information om förhållandena i de länder som de sökande kommer från. Det är i första hand ett arbetsredskap för verkets egen personal, men de delar av materialet som inte är sekretessbelagda kan används av allmänheten. I Lifos kan enskilda med hjälp av sökord finna information om såväl länder som specifika frågeställningar. Källorna i materialet är kontrollerade av Migrationsverkets medarbetare.

För mer information, besök www.migrationsverket.se/lifos

Jämställdhet
Migrationsverket är en av 59 myndigheter som i sitt regleringsbrev från regeringen har fått i uppdrag att aktivt arbeta med att föra in ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

En handlingsplan är upprättad som syftar till att Migrationsverket år 2018 ska ha utvecklat ett arbetssätt där jämställdhetsperspektivet är en central del av myndighetens kvalitetsarbete och att perspektivet integrerats i styrning, uppföljning, metodutveckling och kvalitetsmätningar.

I jämställdhetsplanen finns en strävan att nå följande mål:

• Kvinnor och män som söker tillstånd hos Migrationsverket får likvärdig prövning, bemötande och service.
• Migrationsverket bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
• Migrationsverkets verksamhet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Gå till webbplats: www.migrationsverket.se

Publikationer i urval

Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Migrationsverket, som är den första svenska myndigheten att möta människor på flykt som söker skydd i Sverige, vill genom denna rapport belysa förekomsten av barn som ingått äktenskap och hur dessa tas om hand.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnor under Syrienkonflikten – mönster av utsatthet

Inbördeskriget i Syrien har – likt andra konflikter – könsspecifika konsekvenser. Denna rapport kartlägger därför specifikt hur kvinnor i landet påverkas, bland annat i form av sexuellt våld. De mönster av utsatthet som framträder skiljer sig åt mellan de fyra olika territoriella entiteter som de facto utkristalliserats inom landet under konfliktens gång; kvinnors utsatthet skiljer sig markant mellan områden kontrollerade av (i) regimen, (ii) den så kallade Islamiska Staten, (iii) övrig opposition samt (iv) kurdiska styrkor. Samtidigt finns ett antal generella, könsspecifika problem som tycks påverka kvinnor över hela landet, såsom bristen på reproduktiv hälsa och risken att unga döttrar gifts bort i tidig ålder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Temarapport: Uganda. Den kulturella kontexten för hbt-personer

Lifos har i maj 2014 genomfört en utredningsresa till Uganda i syfte att inhämta uppdaterad och fördjupad information om den kulturella kontexten för hbt-personer i Uganda. I delegationen ingick förutom Lifos även en hbt-specialist från verksamhetsområde asylprövning inom Migrationsverket.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tanzania. Situationen för ensamma kvinnor utan nätverk samt myndighetsskydd för kvinnor som riskerar könsstympning

Frågor-svar rörande situationen för ensamma kvinnor utan nätverk samt myndighetsskydd för kvinnor som riskerar könsstympning i Tanzania. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Normkritisk studie av asylprövningen. Slutrapport

Rapporten "Normkritisk studie av asylprövningen" har skrivits av konsultföretaget Ramböll. Granskningen bygger på studier av styrande och vägledande dokument samt på intervjuer med bland andra medarbetare på Migrationsverket och företrädare för människorättsorganisationer. Granskningen har skett inom ramen för Migrationsverkets hbt- projekt "Beyond Borders" i samarbete med Europeiska flyktingfonden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Okänt folk. Om förståelser av genusproblematiker och utsatthet på grunden sexuell läggning och könsidentitet i Migrationsverkets landinformation

I rapporten "Okänt folk" granskar konsultföretaget Zie landinformation, beslut och domar i asylärenden samt intervjuar medarbetare på Migrationsverket, människorättsaktivister och asylsökande. Rapporten är ett led i Migrationsverkets hbt-projekt Beyond Borders, i samarbete med Europeiska flyktingfonden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)