Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. De arbetar med att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten har också i uppdrag att fördela statsbidrag till exempelvis folkrörelseorganisationer och olika ungdoms-, integrations- och jämställdhetsprojekt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar på regeringens uppdrag bland annat med att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja, förebygga och motverka att ungdomar blir sexuellt utnyttjade på nätet samt att undersöka, och utbilda kring, pojkar och unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld. Myndigheten har också regeringsuppdrag som rör trygga mötesplatser för unga hbt-personer.

Insatserna inom dessa områden består framförallt i att ta fram kunskap och att genomföra utbildningar för berörda yrkesgrupper. 

Gå till webbplats: www.mucf.se

Publikationer i urval

Youmo i praktiken. En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt.

Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Borås gör fler verksamheter våldsförebyggande

Att få fler aktörer involverade i det universella våldsförebyggande arbetet kan handla om att göra fler befintliga verksamheter våldsförebyggande. I Borås har projektledarna för "En kommun fri från våld" kompletterat redan befintligt arbete inom ramen för ungas delaktighet och inflytande med fungerande våldsförebyggande förändringsidéer. På detta sätt har fler verksamheter blivit en del av det våldsförebyggande arbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka

Fyra år av våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser ger många lärdomar. I detta exempel får vi ta del av Botkyrka kommuns arbete med att utveckla ett sammanhållet våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser. För att det universellt våldsförebyggande arbetet i Sverige ska utvecklas måste vi lära av varandras erfarenheter. Vad gick bra, vad gick mindre bra och hur kan vi utveckla arbetet i vår kommun? 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Handboken är framtagen av Män för jämställdhet, Unizon och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Reviderad upplaga från 2016. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga, maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Mucf har sedan 2011 arbetat med regeringsuppdrag som har handlat om jämställdhet, maskulinitet och våld. I arbetet med dessa uppdrag har fokus ofta hamnat på den som har blivit utsatt. Att skydda och stötta personer som utsätts för våld är ett mycket viktigt arbete, men för att verkligen förebygga att unga blir utsatta för våld bör fokus riktas även mot de som faktiskt utsätter andra för våldet. Det har Mucf gjort i det här uppdraget.

Mucf har tittat på hur maskulinitetsnormer och inställningen till jämställdhet kan påverka benägenheten att utöva våld. Man har också tittat på hur universell våldsprevention med ett genusperspektiv kan fungera. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Inte ditt fel – Att förebygga sexuell utsatthet

Inte ditt fel! riktar sig till dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller
bilder av sig själva med sexuellt innehåll. Vägledningen syftar till att identifiera hur olika aktörer i ungas närmiljö, till exempel skolan, elevhälsan, fritidsledare, föreningsledare och socialtjänsten kan arbeta förebyggande. Den riktar sig även till dig som på ett strategiskt plan vill utveckla det lokala arbetet och de samverkansformer kring sexuell utsatthet bland unga som du ingår i. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning

Fokus 15 är en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kartlagt hur unga får kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. De har också undersökt hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till kan förbättras. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 13 – unga och jämställdhet

I Fokus 13 ges en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom områdena utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid. Det är den första rapporten i sitt slag, som så tydligt ger en samlad bild av ungas jämställdhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Före han slår – Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv

Syftet med artikeln att ge en sammanställning av vetenskapligt utvärderade och effektiva, framförallt primär och universellt, våldspreventiva metoder med genusperspektiv riktade till pojkar och unga män.

Sammanställningen ska fungera som ett tillgängligt underlag för politiker, beslutsfattare och praktiker som vill lära av, prova eller implementera omvärldens arbetssätt för att förebygga våld bland unga.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Låt 101 blommor blomma – Våldsförebyggande projekt för killar och unga män

Våldsförebyggande projekt för killar och unga män.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. I den här rapporten beskriver Ungdomsstyrelsen killars och unga mäns användning av och utsatthet för våld samt hur detta samspelar med deras attityder till jämställdhet och maskulinitet. Rapporten beskriver också det arbete som görs för att förebygga killars och unga mäns våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Äkta makar

Äkta makar (2012:1) är en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer. Som underlag till rapporten har fem externa skribenter bidragit med fördjupande artiklar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mot någons vilja – Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010-2012

Under 2010–2012 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att arbeta med frågan om äktenskap mot någons vilja. I uppdraget ingick att genomföra utbildningsinsatser inom statliga, kommunala och fristående verksamheter, sprida information och vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. I denna rapport redovisar Ungdomsstyrelsen sina erfarenheter av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionshinder

Fokus 12 är Ungdomsstyrelsens rapport till regeringen om unga med funktionsnedsättning. Gruppens levnadsvillkor har analyserats utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Agera och förebygg. Förebygg våld mot unga kvinnor

Ungdomsstyrelsen har under åren 2007–2010 genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport innehåller en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört uppdraget under 2010 och för en diskussion kring uppdragets genomförande mellan 2008 och 2010. Rapporten innehåller förslag på ytterligare insatser som behöver göras inom området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hon hen han: en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2

Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att framhåll att de allra flesta unga i de här grupperna mår bra. I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet av analysen bekräftar den tidigare bilden av unga hbtq-personers utsatthet, men visar också på faktorer som kan stärka hälsan i den här gruppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Agera: förebygg våld mot unga kvinnor

Denna delrapport är en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck under 2009. En förhoppning är att rapporten kan tjäna som kunskapsunderlag för att utveckla ett förebyggande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja (IJ 2010/750/UF). I Rätt att välja beskriver Ungdomsstyrelsen vilken information som finns tillgänglig för unga, föräldrar och personer som i sin yrkesroll möter unga som är utsatta eller riskerar att utsättas. Skriften beskriver även vilken information som behövs till respektive målgrupp samt vilka behoven av framtida insatser är.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prata bort mansvåld: våldspreventivt arbete riktat till unga män

I Prata bort mansvåld presenteras en kartläggning av verksamheter som med olika metoder arbetar kring frågor om unga män, manlighet och våld. Författarna presenterar även förslag till fortsatt utveckling av arbetet med unga män kring manlighet och våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Får jag gifta mig med vem jag vill?

I den här broschyren finns kortfattad information som riktar sig till unga som är oroade över att inte själva få välja partner. Information om bland annat vad svenska lagen säger om äktenskap, om vart unga kan söka hjälp och vad unga bör tänka på inför en utlandsresa om de är oroliga för att giftas bort.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Av egen vilja. En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:15

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja (IJ 2010/750/UF). En del i detta uppdrag är att kartlägga förutsättningarna för långsiktigt förebyggande arbete och behov av metodutveckling. Här presenteras resultaten från denna kartläggning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Viljan att förebygga äktenskap mot någons vilja

Ungdomsstyrelsen fick våren 2010 i uppdrag att genomföra insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja
och har genomfört en mängd informations- och utbildningssatsningar, kartlagt verksamheter som arbetar med att förebygga äktenskap mot någons vilja och vilket metodutvecklingsbehov som finns samt varit sammankallande för det myndighetsnätverk som etablerats kring denna fråga.

Rapporten innehåller dessutom förslag på vidare åtgärder utifrån de behov som identifierats i arbetet med regeringsuppdraget.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex och internet

Metodmaterialet rikar sig till personer som arbetar på högstadiet eller gymnasiet, i fritidsverksamheter eller ungdomsorganisationer. Syftet med materialet är att öppna för samtal om och förebygga ungas sexuella utsatthet på internet. Vägen dit handlar om att lyfta frågor om identitet, gränssättning, sexualitet och relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rätt att välja kärlek – om att bli gift mot sin vilja

Ett faktablad om tvångsäktenskap. Att bli tvingad till ett äktenskap trots att man inte vill är ofta kopplat till hedersrelaterade normer och traditioner. Både tjejer och killar kan drabbas. Oftast begränsas tjejerna i vardagen och killarna tvingas att kontrollera sina systrar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Gift mot sin vilja

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskrivs situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Rapporten belyser även den kompetens som finns hos olika myndigheter, identifierar utvecklingsbehov och lämnar förslag på förebyggande åtgärder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Reagera och agera: förebygg våld mot flickor och unga kvinnor

Ungdomsstyrelsen fick ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tjejjourerna – en växande kraft: insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan 2006 har Ungdomsstyrelsen haft två regeringsuppdrag att stödja tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld. Denna rapport är en redovisning av det andra uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Se mig: Unga om sex och internet

I arbetet med rapporten "Se mig – unga om sex och internet" (2009:9), har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare. De presenteras i rapportens olika kapitel. Skribenterna ansvarar för och står bakom sina egna resultat och slutsatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Men fråga mig bara: barn och unga om sexuell exploatering

"Men fråga mig bara" är en vägledning som riktar sig till personer som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och hur man kan upptäcka den. Här finns också tips kring hur man kan prata med barn och unga om sexuell exploatering och hjälpa dem som har blivit utsatta. Vägledningen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Ungdomsstyrelsen i samarbete med experter på området. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ideellt arbete med socialt ansvar: stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld. Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:1

Rapport om Ungdomsstyrelsens stöd till tjejjourerna. Hur är tjejjourerna organiserade och hur kan tjejjourernas arbete komplettera myndigheternas? Rapporten avslutas med en diskussion om uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)