Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland. Det är politikerna i kommun- och landstingsfullmäktige som utser ledamöter till SKL:s kongress. Kongressen har alltså samma politiska majoritet som i kommuner och landsting.

Kartläggning om kommunernas kvinnofridsarbete
I maj 2009 presenterade Sveriges Kommuner och landsting sin kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner (Utveckling pågår). Målsättningen med kartläggningen var att ge en övergripande bild av arbetet för kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter. De tre faktorer som ansågs viktigast för ett framgångsrikt kvinnofridsarbete var att kvinnofridsarbetet sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer, att arbetet sker i ordinarie verksamhet samt att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbetet.

Gå till webbplats: www.skl.se

Publikationer i urval

Maskulinitet och jämställdhet. En introduktion till att förändra mansnormer

Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering till offentlig sektor, mer jämställda relationer och minskat våld, och samtidigt höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

Den här skriften beskriver möjliga strategier för att utveckla jämställdhetsarbetet med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den vänder sig till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling, men också till andra medarbetare inom kommuner och landsting.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Använd SIP – Ett verktyg vid samverkan. För alla över 18 år, vuxna och äldre

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.

Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre. Version 3.0.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för kvalitetsutveckling

Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner

Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som enligt resultatet i "Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer" lyckas bättre än andra.

Rapporten syftar till att ge stöd och inspiration till enskilda kommuner som vill utveckla och förbättra sitt arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. I den avslutande delen av rapporten finns konkreta tips på hur yrkesroller och organisation kan utvecklas på kvinnofridsområdet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

(O)jämställdhet i hälsa och vård. Reviderad upplaga 2014

"(O)jämställdhet i hälsa och vård" är en reviderad och utvidgad upplaga av den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Landsting gav ut 2007. Denna nya upplaga innehåller omfattande uppdateringar och fördjupningar, bland annat med nya kapitel om våld, psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom och sjukskrivningar.  

Översikten vänder sig i första hand till politiker och ledning på nationell, regional och lokal nivå som genom beslut och ledarskap kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling av jämställdheten i vården. Översikten riktar sig också till forskare, till medicin- och vårdutbildningar och till yrkesgrupper inom vård och omsorg, det vill säga till alla professioner som i mötet med patienten ska säkerställa att vården blir likvärdig för kvinnor och män. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

För kvinnofrid – mot våld i nära relationer

Detta positionspapper redovisar SKL:s syn på hur arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver utvecklas under kommande år.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete med män – en kunskapsöversikt

Syftet med kunskapsöversikten är att fungera som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller systematiskt våldsföre­byggande arbete med män inom kommuner, landsting och regioner. Syftet är även att uppmuntra till en evidensbaserad praktik med dokumenterat effekt­iva metoder, professionell kompetens och erfarenhet, samt där brukarens behov och önskemål tas i beaktande.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utveckling pågår: en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner.

Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? SKL har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I SKL:s kartläggning Utveckling pågår - en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner belyses bland annat vilka sorters kommunal eller landstingskommunal kvinnofridsverksamhet som bedrivs, vilka stöd- och skyddsinsatser som erbjuds för våldsutsatta kvinnor och barn, hur samverkan ser ut, framgångsfaktorer för kvinnofridsarbetet och vilka framtida behov som medlemmarna har.

Målsättningen med kartläggningen var att ge en övergripande bild av arbetet för kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter. De tre faktorer som ansågs viktigast för ett framgångsrikt kvinnofridsarbete var att kvinnofridsarbetet sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer, att arbetet sker i ordinarie verksamhet samt att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Men's Violence to Women – a Swedish Perspective

Men’s violence to women in close relationships – gender based violence – is a major social problem. It is a public health problem that brings with it serious, costly consequences for both the individual and society. This booklet provides a brief overview of the problem. The various forms of violence are discussed, as are explanations as to how violence is able to occur to the extent it does. Good examples of working with women subjected to violence and their children are described, as well as indications of how to work in a preventative manner. With this booklet, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) wishes to stimulate and reinforce gender based violence prevention activities at local, regional and national levels.

På engelska. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en kunskapsöversikt

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. SKL:s kunskapsöversikt är tänkt att vara en kunskapsbank och ett verktyg för att inspirera och vägleda arbete för kvinnofrid. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer – från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)