Jämställdhet, maskulinitet och våld – våldsförebyggande arbete med fokus på barn och unga

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala
  • Kontaktperson: Katarina Persson
  • Temadag

Dagen kommer handla om varför det är viktigt med ett våldsförebyggande arbete med barn och unga, skolan som exempel för det våldsförebyggande arbetet samt samtal kring trygghet, hälsa och perspektiv från ungdomar i länet.

Dagen genomförs inom arbetet med insatsen Våldsförebyggande arbete med maskulinitet riktad till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, kopplat till Råd för social hållbarhet. Dagen är framtagen i dialog med en referensgrupp kopplat till insatsen. 

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Uppsala län som i sitt arbete möter barn och unga, till exempel personal inom skola, ungdomsverksamhet och polis. Dagen riktar sig också till chefer, beslutsfattare och strateger som arbetar med frågor som berör arenor där barn och unga finns eller frågor inom prevention, jämställdhet eller mäns våld mot kvinnor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats