Hur ser möjligheterna ut för våldsutsatta att få ett stadigvarande boende i Kronobergs län?

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna i Sverige kartlagt våldsutsattas möjligheter till ett stadigvarande boende.

Kartläggningen är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta och deras eventuella barn.

Eva Wendt har som konsult haft i uppdrag att genomföra denna kartläggning i Hallands och Kronobergs län. Hon kommer att redogöra för situationen i Kronobergs län.

Presentationen riktar sig till de som arbetar med våldsutsatta och barn, chefer, politiker, verksamma inom bostadsbolag och kvinnojourer med flera.

Mer information på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats