FREDA kortfrågor – Att upptäcka och fråga om våldsutsatthet

En digital utbildningsdag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA kortfrågor.

Målgrupp är du som i ditt arbete möter vuxna som kan vara våldsutsatta men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet, exempelvis handläggare inom socialtjänstens verksamheter (individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättningsomsorg, äldreomsorg), hälso- och sjukvård, skola eller annan myndighet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats