NCK:s publikationer

Här finns publikationer från Nationellt centrum för kvinnofrid att läsa som pdf-filer. 

Publikationerna presenteras kronologiskt med den senast publicerade först i listan. 

Vissa av NCK:s publikationer finns också i tryckt format och går att beställa kostnadsfritt i begränsat antal. Beställ NCK:s publikationer i tryckt format

NCK:s material får inte användas i kommersiellt syfte.

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar 
"Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor. Boken ges ut av Studentlitteratur och används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser. Fjärde upplagan. 

Beställ boken från Bokus.com
Beställ boken från Adlibris.com
Läs ett utdrag ur boken på Studentlitteratur.se

Framsidan på rapporten Våld i samkönade relationerVåld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2018:1
Rapporten fokuserar på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Se också "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK-rapport 2009:2). Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf)

Omslag rapporten UppsalamodellenUppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1
Rapporten beskriver hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala har utvecklats sedan 1994 och fram till idag - från forskning till praktik.
Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 


Omslag rapporten Våld mot äldre kvinnorVåld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1
Rapporten är en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor. Vägledande frågor för litteraturgenomgången har varit i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätts för våld, vilka former av våld det rör sig om och vilka förövarna är. Läs publikationeneller beställ den i beställningsformuläret 


Framsida rapport om KvinnofridslinjenRedovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)
NCK fick 2011 i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Uppdraget syftade till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Omslag rapport om Kvinnofridslinjen 2009-2012En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009–2012 
Rapporten beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen
under perioden 2009-2012. 
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 
Omslag rapporten Våld och hälsaVåld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1
10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation. Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 

Redovisning av regeringsuppdraget "Utvärdering av utbildningar" (U2011/5671/JÄM). 
Nationellt centrum för kvinnofrids redovisning av resultatet av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (skr 2007/2008:39) och regeringens Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr 1009/10:229). Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Omslag rapporten Våld mot kvinnor med funktionsnedsättningVåld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1
Rapporten synliggör kvinnornas våldsutsatthet genom att belysa kunskapsläget om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vad som krävs för att förbättra bemötandet. Rapporten visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mycket likt våld mot kvinnor generellt. 
Läs publikationeneller beställ den i beställningsformuläret 
 

Omslag rapporten om myndigheters fortbildning, del 3Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning – delrapport 3
Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare. Kartläggningen är den tredje delen i en nationell inventering, där den första behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den andra hur kunskapsområdet beaktas i program vid universitet och högskolor som leder till yrken där man möter problematiken. Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Omslag rapporten Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och hederAtt möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. NCK-rapport 2011:2
NCK fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en handledning för hälso- och sjukvården. Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar. Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 

Omslag publikationen Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesenAtt fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4
I antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" har NCK samlat experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården, bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. Enbart tillgänglig som pdf. Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 

Omslag rapport kvinnlig könsstympning i SverigeKvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01
Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen inom området och att undersöka motiven till att flickor utsätts liksom de sociala och medicinska konsekvenserna av ingreppet.
Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 

Omslag handbok för omhändertagande av offer för sexuella övergreppHandbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1
Offer för sexuella övergrepp kan söka hjälp var som helst inom vårdkedjan. Beredskap måste därför finnas för att alla som kan komma i kontakt med sexualbrottsoffer ska kunna agera för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov. Observera att vissa förändringar när det gäller lagstiftning har skett sedan handboken gavs ut, bland annat trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft 1 juli 2018.Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 

Omslag nationell kartläggningNationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor – delrapport 2
Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor. Kartläggningen är den andra delen i en nationell inventering, där den första behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den tredje hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare. Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Omslag rapporten Hedersrelaterat våld och förtryckHedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. 
Läs publikationeneller beställ den i beställningsformuläret 
 

Omslag antologi sju perspektiv på våldtäktAntologi: sju perspektiv på våldtäkt NCK-rapport 2010:2
I antologin "Sju perspektiv på våldtäkt" har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. 
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 
 

Omslag rapport Våld i samkönade relationerVåld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2 
Kunskaps- och forskningsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell forskning rörande våld i samkönade relationer.
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) Omslag publikationen Lättare att söka hjälpLättare att söka hjälp: Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år. NCK-rapport 2009:1
Samtalen till Kvinnofridslinjen kommer från hela Sverige och från kvinnor i alla åldrar. Det visar rapporten om stödtelefonens första år och uppbyggnad. 
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) Omslag publikationen Kartläggning av fristående kurserKartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor – delrapport 1
Delrapporten är den första delen i en kartläggning NCK genomfört av utbildning i Sverige gällande mäns våld mot kvinnor. Den andra delen handlar om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor, och den tredje om hur samma frågor beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare.
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Övrigt NCK-material

Omslag boken Åttiosex rösterÅttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen
Boken lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen. Boken har tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen fyllde tio år 2017. Beställ boken genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se. Boken kostar 170 kr. 

Vårdprogram: Våld i nära relationer – omhändertagande av kvinnor utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld
Vårdprogram från Region Uppsala. Vårdprogrammet ger basal vägledning vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp och som söker sjukhusvård eller primärvård i Uppsala län. 
Läs publikationen (enbart tillgänglig som pdf) 

Omslag utbildningsmaterialet Att ställa frågan om våld Att ställa frågan om våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården
NCK har tagit fram ett utbildningspaket bestående av dvd:n "Att ställa frågan om våld – åtta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården" samt en utbildningsmanual. Rapporten "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen" (NCK-rapport 2010:4), tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården.
Läs publikationen

Bild på omslaget till dvd:n Blott du mig älskarBlott du mig älskar – trailer
För att öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta hbt-personer har NCK tagit fram ett utbildningspaket bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer. Filmen ”Blott du mig älskar” handlar om Lo och Katja och deras kärleksförhållande där ömhet och värme existerar sida vid sida med rädsla, hot och kontroll. Se trailern

Omslag seriealbumet Första helgen i juniFörsta helgen i juni
En serienovell om en våldtäkt som riktar sig till unga. NCK har tagit fram serienovellen i samarbete med konstnären Matilda Ruta.
Läs publikationen eller beställ den i beställningsformuläret 


Omslag seriealbumet Världens sämsta sommarVärldens sämsta sommar
"Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning på serienovellen "Första helgen i juni". Båda serierna är skrivna och tecknade av Matilda Ruta i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid. 
Läs publikationeneller beställ den i beställningsformuläret 


Handlingsprogram för åtgärder vid våld i nära relationer avseende kvinnlig personal
Handlingsprogrammet är utarbetat i samarbete med Landstinget i Uppsala Län och är tänkt att ge chefer och anställda inom personalfunktionen grundläggande vägledning vid bemötande av kvinnliga anställda som utsatts för fysiskt våld, psykiskt våld och/eller sexuella övergrepp. Reviderad oktober 2014.
Läs publikationen

Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp
Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp med praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg. Guiden är en del av det nationella handlingsprogrammet för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.
Läs guiden i kunskapsbanken

Handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
Handlingsplan för Landstinget i Uppsala län, utarbetad vid Nationellt centrum för kvinnofrid.
Läs handlingsplanen

Material på engelska

Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health
The National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) has initiated a research project on women’s and men’s exposure to violence from a life-course perspective. In the study, 10,000 women and 10,000 men between the ages of 18 and 74 were invited to participate in a survey and register study on exposure to violence. 
Read the publication

The Development of a National Helpline for Women subjected to Violence
The Swedish Government has given the National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) at Uppsala University, the mandate to build, develop and operate Kvinnofridslinjen, a helpline for women subjected to violence and their relatives, at Uppsala University Hospital. In this report the construction and development of Kvinnofridslinjen during its first year in operation is presented. 
Read the publication

Handbook: National Action Programme for the Health Care and Medical Services' Reception and Care of Victims of Sexual Assault. NCK-rapport 2008:1
A handbook to support healthcare professionals in their treatment of victims of sex crime. Included in the handbook is a guide with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.
NOTE: In 2018 the law concerning sex crimes in Sweden was changed, a new sexual consent law came into force. The handbook has not been revised. 
Read the publication

Guide to Care Following Sexual Assault
A guide to care following sexual assault with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.
Read the guide

Omslag seriealbumet First weekend in JuneFirst weekend in June
The first weekend in June is a graphic short story highlighting the issue of sexual assault. The main objective is to make it easier to talk about sexual violence, to raise the questions of setting limits and showing respect for other persons. Read the publication


Omslag seriealbumet Worst summer everWorst summer ever
"The worst summer ever" is a follow up of “The first weekend in June” telling what happens after a sexual assault. Graphic short stories have proved an effective way to raise the questions of sexual assault and rape. Read the publication