Offentligt tryck

Här finns en förteckning över relevanta regeringspublikationer på områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Publikationerna är sorterade årsvis och listan är inte fullständig.

Regeringen publicerar flera olika typer av dokument. Regeringens rättsinformation består till exempel av departementsserien (Ds) och promemorior, kommittédirektiv (Dir.), propositioner (Prop.), skrivelser (Skr.) och Statens offentliga utredningar (SOU). Rättsinformation är ett begrepp för alla dokument som är ett resultat av de olika stegen i lagstiftningsprocessen.

Andra publikationer som Regeringskansliet publicerar är informationsmaterial, rapporter och regeringsuppdrag.

Gå direkt till år 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1994.

2019

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel
Regeringsbeslut A2019/01571/JÄM, A2019/00873/JÄM
5 september 2019 Publikationen i fulltext    

Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Regeringsbeslut S2019/03298/FS (delvis)
1 augusti 2019 Publikationen i fulltext

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Regeringsbeslut A2019/01326/JÄM
4 juli 2019 Publikationen i fulltext

Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck
Kommittédirektiv 2019:43
18 juli 2019 Publikationen i fulltext

2018

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Kommittédirektiv 2018:99
30 augusti 2018 Publikationen i fulltext
Se också tilläggsdirektiv 2019:63

Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott. 
Regeringsbeslut S2018/04674/JÄM (delvis)
30 augusti 2018 Publikationen i fulltext

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. 
Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, SOU 2018:69
Augusti 2018 Publikationen i fulltext

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:288
23 augusti 2018 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
Kommittédirektiv 2018:69
19 juli 2018 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. 
Regeringsbeslut S2018/03930/FST (delvis)
28 juni 2018 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor
Bilaga till regeringsbeslut nr II:15
28 juni 2018 Publikationen i fulltext

Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
Justitiedepartementet, kommittédirektiv 2018:48
14 juni 2018 Publikationen i fulltext 

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m.
Regeringsbeslut S2018/03696/JÄM (delvis)
14 juni 2018 Publikationen i fulltext

Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. 
Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, SOU 2018:37
Maj 2018 Publikationen i fulltext

Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst
Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst, SOU 2018:32
24 april 2018 Publikationen i fulltext

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:215
29 mars 2018 Publikationen i fulltext

Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Regeringsbeslut S2018/01831/JÄM
2018-03-15 Publikationen i fulltext

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:177
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:186
15 mars 2018 Publikationen i fulltext 

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:145
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:20
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
Regeringens proposition till riksdagen, 2017/18:123
1 mars 2018 Publikationen i fulltext

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Socialdepartementet, lagrådsremiss
1 mars 2018 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot prostitution och människohandel
Socialdepartementet, bilaga till regeringsbeslut 2018-02-08 nr II:1
19 februari 2018 Publikationen i fulltext

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
Finansdepartementet, lagrådsremiss
15 januari 2018 Publikationen i fulltext

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Socialdepartementet, SOU 2017:112
15 januari 2018 Publikationen i fulltext

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten
Socialdepartementet, kommittédirektiv, Dir. 2017:937
1 januari 2018 Publikationen i fulltext

2017

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
Justitiedepartementet, delbetänkande, SOU 2017:96
5 december 2017 Publikationen i fulltext 

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Socialdepartementet, promemoria, Ds 2017:47
13 oktober 2017 Publikationen i fulltext

Sveriges första nationella rapport till Europarådet om Istanbulkonventionens bestämmelser. 
Socialdepartementet, rapport
4 september 2017 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 
Regeringens proposition till riksdagen, 2016/17:222
31 augusti 2017 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06).
Justitiedepartementet, kommittédirektiv 2017:78
29 juni 2017 Publikationen i fulltext

Översyn av socialtjänstlagen
Socialdepartementet, kommittédirektiv 2017:39
6 april 2017 Publikationen i fulltext

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. 
Justitiedepartementet, kommittédirektiv 2017:25
9 mars 2017 Publikationen i fulltext

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. 
Socialdepartementet, kommittédirektiv 2017:26
9 mars 2017 Publikationen i fulltext

Verksamhetsplan för Jämställdhetsmyndigheten för 2018. 
Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet, S 2016:10
1 mars 2017 Publikationen i fulltext

Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Socialdepartementet, regeringsuppdrag S2017/01221/JÄM (delvis)
23 februari 2017 Publikationen i fulltext

"Se barnet!" 
En utredning har utvärderat 2006 års vårdnadsreform och undersökt hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.
Justitiedepartementet, SOU 2017:6
8 februari 2017 Publikationen i fulltext
 

2016

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område.
"Inrättande av en jämställdhetsmyndighet", kommittédirektiv 2016:108
14 december 2016 Publikationen i fulltext

Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.  
Regeringens skrivelse 2016/17:10
21 november 2016 Publikationen i fulltext

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Utdrag ur regeringens skrivelse 2016/17:10
21 november 2016 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. 
Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning. 
Justitiedepartementet, SOU 2016:70
26 oktober 2016 Publikationen i fulltext 

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté. 
Justitiedepartementet, SOU 2016:60
5 oktober 2016 Publikationen i fulltext 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. 
Justitiedepartementet, 2014/04445/KRIM
22 juni 2016 Publikationen i fulltext

Uppdaterad "Handlingsplan för åren 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp".
Socialdepartementet, Skr 15/16:192
22 juni 2016 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. Delbetänkande av 2014 års människohandelsutredning. 
Justitiedepartementet SOU 2016:42
16 juni 2016 Publikationen i fulltext

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Justiedepartementet, Prop. 2015/16:144
17 mars 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga.
Socialdepartementet, S 2016/02759/JÄM (delvis)
14 mars 2016 Publikationen i fulltext 

Barnkonventionen blir svensk lag
Socialdepartementet, SOU 2016:19
11 mars Publikationen i fulltext

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa
Justitiedepartementet, Ju2016/02188/Å
10 mars 2016 Publikationen i fulltext

En översyn av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud 
Justiedepartementet, Promemoria Ju2016/02084/LP
8 mars 2016 Publikationen i fulltext

Integritet och straffskydd. Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
Justitiedepartementet, SOU 2016:7
3 februari 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Socialdepartmentet, S 2011/11337/FST
28 januari 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor
Statskontoret, S 2016/00635/JÄM (delvis)
28 januari 2016 Publikationen i fulltext

Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Justitiedepartementet, promemoria Ds 2017:1
Januari 2017 Publikationen i fulltext

2015

Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning
Socialdepartementet, Skr. 2015/16:52
10 december 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande
Socialdepartementet, S2015/06821/JÄM (delvis)
22 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor –Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
Socialdepartementet, Bilaga
22 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte
Justiedepartementet, Ds 2015:49
21 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
Socialdepartementet, SOU 2015:86
7 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen
Socialdepartementet, SOU 2015:86
7 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid 
Socialdepartementet, S2015/06285/JÄM (delvis)
1 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Information Feministisk regering
Regeringskansliet, informationsblad
september 2015 Publikationen i fulltext

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
Finansdepartementet, SOU 2015:69
30 juni 2015 Publikationen i fulltext 

Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn
Socialdepartementet, S2012/275/FST
17 juni 2015 Publikationen i fulltext 

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck –Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
Socialdepartementet, SOU 2015:55
8 juni 2015 Publikationen i fulltext

Europeisk skyddsorder
Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
13 maj 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U2014:06)
Socialdepartementet, Dir. 2015:52
7 maj 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention
Socialdepartementet, S2015/2414/JÄM
1 april 2015 Publikationen i fulltext

Genomförande av brottsofferdirektivet
Justitiedepartementet, Prop. 2014/15:77
12 mars 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)
Justitiedepartementet, Dir. 2015:6
29 januari 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
Justitiedepartementet, Dir. 2015:5
29 januari 2015 Publikationen i fulltext
 

2014

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)
Justitiedepartementet, Dir. 2014:144
13 november 2014 Publikationen i fulltext

Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning –En kartläggning av tillämpningen
Justitiedepartementet, Ju 2014:B, Ds 2014:38
31 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014
Utbildningsdepartementet, SOU 2014:71
17 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Justitiedepartementet, Ds 2014:33
1 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen angående polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet. 
Justitiedepartementet
12 september 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående socialtjänstens medverkan när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet
Socialdepartementet, S2014/6509/FST
11 september 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn
Socialdepartementet, S2012/275/FST
5 september 2014 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn
Justitiedepartementet, Dir. 2014:128
4 september 2014 Publikationen i fulltext

Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen – Uppföljningen täcker perioden mellan 2009-2014
Utbildningsdepartementet, U2014/240/JÄM
29 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN's Fourth World Conference on Women in Beijing (1995) – Covering the period between 2009-2014
Utbildningsdepartementet, U2014/240/JÄM
29 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Översyn av våldtäktsbrottet 
Justitiedepartementet, Dir. 2014:123 
28 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer
Arbetsmarknadsdepartementet, Dir. 2014:115
31 juli 2014 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
Utbildningsdepartementet, kommittédirektiv 2014:114
25 juli 2014 Publikationen i fulltext

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Justitiedepartementet, SOU 2014:49
27 juni 2014 Publikationen i fulltext 
bilaga Publikationen i fulltext

Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg
Socialdepartementet, Regeringsuppdrag S2014/4810/FST
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg
Socialdepartementet, S2013/1952/FST
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg
Socialdepartementet, Bilaga till protokoll nr II:15
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Justitiedepartementet, kommittédirektiv 2014:74
28 maj 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Justitiedepartementet, Informationsmaterial Faktablad Ju 14.02
27 maj 2014 Publikationen i fulltext

Ändring av uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet. 
Socialdepartementet, S2012/4056/FS
15 april 2014 Publikationen i fulltext

Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet
Utbildningsdepartementet, Dir. 2014:55
14 april 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Justitiedepartementet, Prop. 2013/14:208
27 mars 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Justitiedepartementet, Prop. 2013/14:195
13 mars 2014 Publikationen i fulltext

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Justitiedepartementet, Prop. 2013/14:178
6 mars 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn
Socialdepartementet, S2014/1695/FST
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn
Socialdepartementet, S2010/886/FST
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot ersättning
Socialdepartementet, S2014/1694/FST
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras
Utbildningsdepartementet, U2014/1061/JÄM
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Utbildningsdepartementet, kommittédirektiv Dir. 2014:25
24 februari 2014 Publikationen i fulltext

Konventionen om barnets rättigheter – med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Socialdepartementet, S2014.007
24 februari 2014 Publikationen i fulltext

Män och jämställdhet
Socialdepartementet, SOU 2014:6
13 februari 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Justitiedepartementet, Prop, 2013/14:208
13 februari 2014 Publikationen i fulltext
 

2013

Uppdrag att ta fram vägledande material
Utbildningsdepartementet, U2013/5292/JÄM
26 september 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för våldsamma män 
Justitiedepartementet, Ju2013/4393/KRIM
13 juni 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation
Arbetsmarknadsdepartementet, A2011/1623/DISK
23 maj 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering
Utbildningsdepartementet, U2013/2724/JÄM
15 maj 2013 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10)
Utbildningsdepartementet, Dir. 2013:50
15 maj 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående information till barn som brottsoffer
Socialdepartementet, S2013/2348/FST
27 mars 2013 Publikationen i fulltext

En skärpt sexualbrottslagstiftning
Justitiedepartementet, Prop. 2012/13:111
12 mars 2013 Publikationen i fulltext

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Justitiedepartementet, Prop. 2012/13:108
12 mars 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
Utbildningsdepartementet, U2013/377/JÄM
11 februari 2013 Publikationen i fulltext

En skärpt sexualbrottslagstiftning
Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
4 februari 2013 Publikationen i fulltext

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
25 januari 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier
Socialdepartementet, Regeringsuppdrag, S2013/395/FST
25 januari 2013 Publikationen i fulltext
 

2012

Män och jämställdhet
Utbildningsdepartementet, kommittédirektiv, Dir. 2012:97
8 oktober 2012 Publikationen i fulltext

Ändring av uppdrag att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten avseende vissa dödsfall
Socialdepartementet, S2012/3862/FST
26 september 2012 Publikationen i fulltext

FN:s allmänna ländergranskning (UPR): Sveriges nationella halvtidsrapport
Arbetsmarknadsdepartementet, rapport
21 september 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Socialdepartementet, Prop. 2012/13:10
19 september 2012 Publikationen i fulltext

Framställan om förlängd tid för redovisning av uppdrag om skyddat boende
Socialdepartementet, S2011/8989/FST
18 september 2012 Publikationen i fulltext

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012
Socialdepartementet, rapport, S2012.007
11 juli 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående
Socialdepartementet, regeringsuppdrag, S2012/4385/FST
15 juni 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Socialdepartementet, lagrådsremiss
14 juni 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Justitiedepartementet, SOU 2012:35
24 maj 2012 Publikationen i fulltext

En ny brottsskadelag
Justitiedepartementet, SOU 2012:26
2 maj 2012 Publikationen i fulltext

Nationell samordnare mot våld i nära relationer
Justitiedepartementet, kommittédirektiv, Dir. 2012:38
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer
Justitiedepartementet, Ju2012/3378/KRIM
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utöver våld mot närstående
Socialdepartementet, S2012/3248/FST (delvis)
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet: Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform, prop 2009/10:147: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Justitiedepartementet, Ju2012/860/KRIM
2 februari 2012 Publikationen i fulltext

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
Justitiedepartementet, SOU 2011:85
19 januari 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m.
Socialdepartementet, S2012/275/FST
12 januari 2012 Publikationen i fulltext
 

2011

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer
Justitiedepartementet, Ju2011/9162/KRIM
22 december 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
Utbildningsdepartementet, U2011/7068/UC
15 december 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor
Utbildningsdepartementet, U2011/5671/JÄM
21 oktober 2011 Publikationen i fulltext

Vanvård i social barnavård – slutrapport
Socialdepartementet, SOU 2011:61
29 september 2011 Publikationen i fulltext

Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014
Utbildningsdepartementet, Skr. 2011/12:3
23 september 2011 Publikationen i fulltext

Utredningar avseende vissa dödsfall
Socialdepartementet, Prop. 2011/12:4
15 september 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga
Utbildningsdepartementet, U2011/4322/JÄM
28 juli 2011 Publikationen i fulltext

Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats upphållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
Utbildningsdepartementet, Dir. 2011:44
31 maj 2011 Publikationen i fulltext

Skärpt straff för köp av sexuell tjänst
Justitiedepartementet, Prop. 2010/11:77
8 mars 2011 Publikationen i fulltext

Att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja – om regeringens handlingsplan.
Utbildingsdepartementet, Informationsmaterial U11.001
10 februari 2011 Publikationen i fulltext

Barns rätt till vård och sociala insatser stärks
Justitiedepartementet, Ds 2011:5
7 februari 2011 Publikationen i fulltext

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Socialdepartementet, Rapport
7 februari 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utbetala medel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld
Socialdepartementet, S2007/1630/FST
3 februari 2011 Publikationen i fulltext

Svart på vitt – om jämställdhet i akademin
Utbildningsdepartementet, SOU 2011:1
21 januari 2011 Publikationen i fulltext
 

2010

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt
Utbildningsdepartementet, Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA), SOU 2010:84
17 december 2010 Publikationen i fulltext

Förbättrat skydd mot stalkning
Justitiedepartementet, Prop. 2010/11:45
28 oktober 2010 Publikationen i fulltext

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag
Justitiedepartementet, SOU 2010:71
27 oktober 2010 Publikationen i fulltext

Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008
Justitiedepartementet, SOU 2010:49
2 juli 2010 Publikationen i fulltext

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Skr. 2009/10:229
2 juni 2010 Publikationen i fulltext

Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m.
Justitiedepartementet, Dir. 2010:56
20 maj 2010 Publikationen i fulltext

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn
Justitiedepartementet, Prop. 2009/10:192
14 april 2010 Publikationen i fulltext

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Justitiedepartementet, Prop. 2009/10:147
16 mars 2010 Publikationen i fulltext
 

2009

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Justitiedepartementet, Prop. 2008/09:149
5 mars 2009 Publikationen i fulltext

Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Informationsmaterial
5 mars 2009 Publikationen i fulltext
 

2008

Stalkning – ett allvarligt brott
Justitiedepartementet, SOU 2008:81
7 oktober 2008 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Utbildningsdepartementet, Skr. 2007/08:167
16 juli 2008 Publikationen i fulltext

Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd
Justitiedepartementet, SOU 2008:41
21 april 2008 Publikationen i fulltext

Action plan for combating men's violence against women, violence and oppression
Utbildningsdepartementet, Skr. 2007/08:39
22 februari 2008 Publikationen i fulltext
 

2007

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Skr. 2007/08:39
15 november 2007 Publikationen i fulltext

Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag
Socialdepartementet, SOU 2007:16
19 mars 2007 Publikationen i fulltext

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Justitiedepartementet, Ds 2007:13
23 april 2007 Publikationen i fulltext

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Socialdepartementet, Prop. 2006/07:38
16 januari 2007 Publikationen i fulltext
 

2006

Skadestånd och bodelning
Justitiedepartementet, Prop. 2006/07:32
30 november 2006 Publikationen i fulltext

Mäns våld – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Rapporter
7 augusti 2006 Publikationen i fulltext

Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Socialdepartementet, SOU 2006:65
29 juni 2006 Publikationen i fulltext

Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
Näringsdepartementet, Prop. 2005/06:155
22 mars 2006 Publikationen i fulltext

Barn som bevittnat våld
Justitiedepartementet, Prop. 2005/06:166
16 mars 2006 Publikationen i fulltext
 

2005

Statligt stöd för kvinnors organisering
Justitiedepartementet, Prop. 2005/06:4
13 oktober 2005 Publikationen i fulltext

Några bodelningsfrågor
Justitiedepartementet, Ds 2005:34
30 september 2005 Publikationen i fulltext

Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken
mot nya mål
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, SOU 2005:66
1 augusti 2005 Publikationen i fulltext

Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar
Justitiedepartementet, SOU 2005:43
1 juni 2005 Publikationen i fulltext

Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m.
Justitiedepartementet, Prop.2005/06:161
16 mars 2006 Publikationen i fulltext

Nya vårdnadsregler
Justitiedepartementet, Prop. 2005/06:99
16 mars 2006 Publikationen i fulltext

Personsäkerhet
Justitiedepartementet, Prop. 2005/06:138
9 mars 2006 Publikationen i fulltext
 

2004

Barnen i brottets skugga
Justitiedepartementet, Ds 2004:56
22 december 2004 Publikationen i fulltext

Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, SOU 2004:121
13 december 2004 Publikationen i fulltext

Nytt nationellt kunskapscentrum
Näringsdepartementet, SOU 2004:117
9 december 2004 Publikationen i fulltext

En ny sexualbrottslagstiftning
Justitiedepartementet, Prop. 2004/05:45
11 november 2004 Publikationen i fulltext

En översyn av Brottsoffermyndigheten
Justitiedepartementet, SOU 2004:61
25 maj 2004 Publikationen i fulltext

Brottsförebyggande kunskapsutveckling
Justitiedepartementet, SOU 2004:18
17 februari 2004 Publikationen i fulltext

Kvinnors organisering
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, SOU 2004:59
10 juni 2004 Publikationen i fulltext

Ett nationellt program om personsäkerhet
Justitiedepartementet, SOU 2004:1
28 januari 2004 Publikationen i fulltext
 

2003

Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Justitiedepartementet, Prop. 2002/03:70
20 mars 2003 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Socialdepartementet, Prop. 2002/03:53
februari 2003 Publikationen i fulltext

Ny sekretesslag
Justitiedepartementet, SOU 2003:99
2003 Publikationen i fulltext
 

2002

Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
Justitiedepartementet, SOU 2002:71
2002 Publikationen i fulltext
 

2001

Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Justitiedepartementet, Ds 2001:73
2001 Publikationen i fulltext

Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda
Socialdepartementet, SOU 2001:72
augusti 2001 Publikationen i fulltext

Ny socialtjänstlag m.m.
Socialdepartementet, Prop. 2000/01:80
mars 2001 Publikationen i fulltext

Stöd till brottsoffer
Justitiedepartementet, Prop. 2000/01:79
mars 2001 Publikationen i fulltext
 

2000

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Justitiedepartementet, Prop. 1999/2000:43
20 januari 2000 Publikationen i fulltext
 

1999

Socialtjänst i utveckling
Socialdepartementet, SOU 1999:97
augusti 1999 Publikationen i fulltext
 

1998

Kvinnofrid
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Prop. 1997/98:55
5 februari 1998 Publikationen i fulltext
 

1997

Vårdnad, boende, umgänge
Justitiedepartementet, Prop. 1997/98:7
1997 Publikationen i fulltext

Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras?
Justitiedepartementet, SOU 1998:40 
Publikationen i fulltext
 

1995

Kvinnofrid
Socialdepartementet, SOU 1995:60
juni 1995 Läs sammanfattning


1994

Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats
SOU 1994:56. Delbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. 
Ladda ned publikationen i fulltext hos Kungliga biblioteket