Offentligt tryck

Här finns en förteckning över relevanta regeringspublikationer på områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Publikationerna är sorterade årsvis och listan är inte fullständig.

Regeringen publicerar flera olika typer av dokument. Regeringens rättsinformation består till exempel av departementsserien (Ds) och promemorior, kommittédirektiv (Dir.), propositioner (Prop.), skrivelser (Skr.) och Statens offentliga utredningar (SOU). Rättsinformation är ett begrepp för alla dokument som är ett resultat av de olika stegen i lagstiftningsprocessen.

Andra publikationer som Regeringskansliet publicerar är informationsmaterial, rapporter och regeringsuppdrag.

Gå direkt till år 20192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1994.

2020

Skärpta regler om utländska månggiften. SOU 2020:2
Betänkande av Utredningen om strängare regler om utländska månggiften
15 januari 2020 Publikationen i fulltext

2019

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt. Ju2019/04150/KRIM
Regeringsbeslut
11 december 2019 Publikationen i fulltext

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Dir. 2019:94
Justitiedepartementet
28 november 2019 Publikationen i fulltext

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel. A2019/01571/JÄM, A2019/00873/JÄM
Regeringsbeslut 
5 september 2019 Publikationen i fulltext    

Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. S2019/03298/FS (delvis)
Regeringsbeslut 
1 augusti 2019 Publikationen i fulltext

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. A2019/01326/JÄM
Regeringsbeslut 
4 juli 2019 Publikationen i fulltext

Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck. Dir. 2019:43
18 juli 2019 Publikationen i fulltext

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Promemoria, Ds 2019:7
7 maj 2019 Publikationen i fulltext

2018

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. Dir. 2018:99
30 augusti 2018 Publikationen i fulltext
Se också tilläggsdirektiv 2019:63

Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott. S2018/04674/JÄM (delvis)
Regeringsbeslut 
30 augusti 2018 Publikationen i fulltext

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69
Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Augusti 2018 Publikationen i fulltext

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Prop. 2017/18:288
Regeringens proposition till riksdagen 
23 augusti 2018 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03). Dir. 2018:69
19 juli 2018 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. S2018/03930/FST (delvis)
Regeringsbeslut 
28 juni 2018 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Bilaga till regeringsbeslut nr II:15
28 juni 2018 Publikationen i fulltext

Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord. Dir. 2018:48
Justitiedepartementet 
14 juni 2018 Publikationen i fulltext 

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. S2018/03696/JÄM (delvis)
Regeringsbeslut
14 juni 2018 Publikationen i fulltext

Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. SOU 2018:37
Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Maj 2018 Publikationen i fulltext

Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32
Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst
24 april 2018 Publikationen i fulltext

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Prop. 2017/18:215
Regeringens proposition till riksdagen
29 mars 2018 Publikationen i fulltext

Uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. S2018/01831/JÄM
Regeringsbeslut 
2018-03-15 Publikationen i fulltext

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Prop. 2017/18:177
Regeringens proposition till riksdagen
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Prop. 2017/18:186 
Regeringens proposition till riksdagen
15 mars 2018 Publikationen i fulltext 

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Prop. 2017/18:145
Regeringens proposition till riksdagen
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Dir. 2018:20
Socialdepartementet
15 mars 2018 Publikationen i fulltext

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering. Prop. 2017/18:123
Regeringens proposition till riksdagen 
1 mars 2018 Publikationen i fulltext

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Lagrådsremiss
Socialdepartementet
1 mars 2018 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot prostitution och människohandel. Bilaga till regeringsbeslut 2018-02-08 nr II:1
Socialdepartementet
19 februari 2018 Publikationen i fulltext

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Lagrådsremiss
Finansdepartementet
15 januari 2018 Publikationen i fulltext

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. SOU 2017:112
Betänkande av Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
15 januari 2018 Publikationen i fulltext

Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten. Dir. 2017:937
Socialdepartementet
1 januari 2018 Publikationen i fulltext

2017

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap. SOU 2017:96
Delbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
5 december 2017 Publikationen i fulltext 

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall. Promemoria, Ds 2017:47
Socialdepartementet
13 oktober 2017 Publikationen i fulltext

Sveriges första nationella rapport till Europarådet om Istanbulkonventionens bestämmelser. 
Socialdepartementet
4 september 2017 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Prop. 2016/17:222
Regeringens proposition till riksdagen
31 augusti 2017 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06). Dir. 2017:78
Justitiedepartementet
29 juni 2017 Publikationen i fulltext

Översyn av socialtjänstlagen. Dir. 2017:39
Socialdepartementet
6 april 2017 Publikationen i fulltext

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Dir. 2017:25
Justitiedepartementet
9 mars 2017 Publikationen i fulltext

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Dir. 2017:26
Socialdepartementet
9 mars 2017 Publikationen i fulltext

Verksamhetsplan för Jämställdhetsmyndigheten för 2018. S 2016:10 
Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet
1 mars 2017 Publikationen i fulltext

Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. S2017/01221/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
23 februari 2017 Publikationen i fulltext

"Se barnet!" En utredning har utvärderat 2006 års vårdnadsreform och undersökt hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. SOU 2017:6
Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning
8 februari 2017 Publikationen i fulltext

2016

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område. Dir. 2016:108
"Inrättande av en jämställdhetsmyndighet" 
14 december 2016 Publikationen i fulltext

Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Regeringens skrivelse 2016/17:10
21 november 2016 Publikationen i fulltext

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utdrag ur regeringens skrivelse 2016/17:10
21 november 2016 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. SOU 2016:70
Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning
26 oktober 2016 Publikationen i fulltext 

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60
Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté
5 oktober 2016 Publikationen i fulltext 

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. 2014/04445/KRIM
Justitiedepartementet
22 juni 2016 Publikationen i fulltext

Uppdaterad "Handlingsplan för åren 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp". Skr 15/16:192
Socialdepartementet
22 juni 2016 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. SOU 2016:42
Delbetänkande av 2014 års människohandelsutredning
16 juni 2016 Publikationen i fulltext

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden. Prop. 2015/16:144
Justiedepartementet
17 mars 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. S 2016/02759/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
14 mars 2016 Publikationen i fulltext 

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19
Betänkande av Barnrättighetsutredningen
11 mars Publikationen i fulltext

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att granska ärenden avseende äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Ju2016/02188/Å
Justitiedepartementet
10 mars 2016 Publikationen i fulltext

En översyn av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud. Promemoria Ju2016/02084/LP 
8 mars 2016 Publikationen i fulltext

Integritet och straffskydd. SOU 2016:7
Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
3 februari 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. S 2011/11337/FST
Socialdepartmentet
28 januari 2016 Publikationen i fulltext

Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor. S 2016/00635/JÄM (delvis)
Statskontoret
28 januari 2016 Publikationen i fulltext

Elektronisk övervakning av kontaktförbud. promemoria Ds 2017:1
Justitiedepartementet
Januari 2017 Publikationen i fulltext

2015

Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning. Skr. 2015/16:52
Socialdepartementet
10 december 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande. S2015/06821/JÄM (delvis)
Socialdepartementet
22 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor –Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Bilaga 
Socialdepartementet
22 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Ds 2015:49
Justiedepartementet
21 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. SOU 2015:86
Betänkande av Jämställdhetsutredningen
7 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen. SOU 2015:86
Betänkande av Jämställdhetsutredningen
7 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid. S2015/06285/JÄM (delvis) 
Socialdepartementet
1 oktober 2015 Publikationen i fulltext

Feministisk regering. Informationsblad
Regeringskansliet
september 2015 Publikationen i fulltext

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69
Betänkande av Trygghetsutredningen 
30 juni 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. S2012/275/FST
Socialdepartementet
17 juni 2015 Publikationen i fulltext

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. SOU 2015:55
Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
8 juni 2015 Publikationen i fulltext

Europeisk skyddsorder. Lagrådsremiss
Justitiedepartementet
13 maj 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U2014:06). Dir. 2015:52
Socialdepartementet
7 maj 2015 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention. S2015/2414/JÄM
Socialdepartementet
1 april 2015 Publikationen i fulltext

Genomförande av brottsofferdirektivet. Prop. 2014/15:77
Justitiedepartementet
12 mars 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22). Dir. 2015:6
Justitiedepartementet
29 januari 2015 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21). Dir. 2015:5
Justitiedepartementet
29 januari 2015 Publikationen i fulltext

2014

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21). Dir. 2014:144
Justitiedepartementet
13 november 2014 Publikationen i fulltext

Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning –En kartläggning av tillämpningen. Ju 2014:B, Ds 2014:38
Justitiedepartementet
31 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014. SOU 2014:71
Delbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
17 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden. Ds 2014:33
Justitiedepartementet
1 oktober 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen angående polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet. 
Justitiedepartementet
12 september 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående socialtjänstens medverkan när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet. S2014/6509/FST
Socialdepartementet
11 september 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. S2012/275/FST
Socialdepartementet
5 september 2014 Publikationen i fulltext

Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128
Justitiedepartementet
4 september 2014 Publikationen i fulltext

Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen – Uppföljningen täcker perioden mellan 2009-2014. U2014/240/JÄM
Utbildningsdepartementet
29 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN's Fourth World Conference on Women in Beijing (1995) – Covering the period between 2009-2014. U2014/240/JÄM
Utbildningsdepartementet
29 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Översyn av våldtäktsbrottet. Dir. 2014:123 
Justitiedepartementet
28 augusti 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer.  Dir. 2014:115
Arbetsmarknadsdepartementet
31 juli 2014 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03). Dir. 2014:114
Utbildningsdepartementet
25 juli 2014 Publikationen i fulltext

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. SOU 2014:49
Betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer
27 juni 2014 Publikationen i fulltext 
bilaga Publikationen i fulltext

Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg. S2014/4810/FST
Socialdepartementet
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg. S2013/1952/FST
Socialdepartementet
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg. Bilaga till protokoll nr II:15
Socialdepartementet
18 juni 2014 Publikationen i fulltext

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Dir. 2014:74
Justitiedepartementet
28 maj 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Informationsmaterial Faktablad Ju 14.02
Justitiedepartementet
27 maj 2014 Publikationen i fulltext

Ändring av uppdrag att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet. S2012/4056/FS
Socialdepartementet
15 april 2014 Publikationen i fulltext

Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet. Dir. 2014:55
Utbildningsdepartementet
14 april 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor. Prop. 2013/14:208
Justitiedepartementet
27 mars 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster. Prop. 2013/14:195
Justitiedepartementet
13 mars 2014 Publikationen i fulltext

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Prop. 2013/14:178
Justitiedepartementet
6 mars 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. S2014/1695/FST
Socialdepartementet
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att analysera, utveckla och kostnadsberäkna förslag om behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. S2010/886/FST
Socialdepartementet
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot ersättning. S2014/1694/FST
Socialdepartementet
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. U2014/1061/JÄM
Utbildningsdepartementet
26 februari 2014 Publikationen i fulltext

Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25
Utbildningsdepartementet
24 februari 2014 Publikationen i fulltext

Konventionen om barnets rättigheter – med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. S2014.007
Socialdepartementet
24 februari 2014 Publikationen i fulltext

Män och jämställdhet. SOU 2014:6
Betänkande av Utredningen om män och jämställdhet
13 februari 2014 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor. Prop. 2013/14:208 
Justitiedepartementet
13 februari 2014 Publikationen i fulltext

2013

Uppdrag att ta fram vägledande material. U2013/5292/JÄM
Utbildningsdepartementet
26 september 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för våldsamma män. Ju2013/4393/KRIM 
Justitiedepartementet
13 juni 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation. A2011/1623/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet
23 maj 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering. U2013/2724/JÄM
Utbildningsdepartementet
15 maj 2013 Publikationen i fulltext

Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10). Dir. 2013:50
Utbildningsdepartementet
15 maj 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag angående information till barn som brottsoffer. S2013/2348/FST
Socialdepartementet
27 mars 2013 Publikationen i fulltext

En skärpt sexualbrottslagstiftning. Prop. 2012/13:111
Justitiedepartementet
12 mars 2013 Publikationen i fulltext

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Prop. 2012/13:108
Justitiedepartementet
12 mars 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. U2013/377/JÄM
Utbildningsdepartementet
11 februari 2013 Publikationen i fulltext

En skärpt sexualbrottslagstiftning. Lagrådsremiss
Justitiedepartementet
4 februari 2013 Publikationen i fulltext

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Lagrådsremiss
Justitiedepartementet
25 januari 2013 Publikationen i fulltext

Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier. S2013/395/FST
Socialdepartementet
25 januari 2013 Publikationen i fulltext

2012

Män och jämställdhet. Dir. 2012:97
Utbildningsdepartementet
8 oktober 2012 Publikationen i fulltext

Ändring av uppdrag att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten avseende vissa dödsfall. S2012/3862/FST
Socialdepartementet
26 september 2012 Publikationen i fulltext

FN:s allmänna ländergranskning (UPR): Sveriges nationella halvtidsrapport
Arbetsmarknadsdepartementet
21 september 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Prop. 2012/13:10
Socialdepartementet
19 september 2012 Publikationen i fulltext

Framställan om förlängd tid för redovisning av uppdrag om skyddat boende. S2011/8989/FST
Socialdepartementet
18 september 2012 Publikationen i fulltext

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012. S2012.007
Socialdepartementet
11 juli 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående. S2012/4385/FST
Socialdepartementet
15 juni 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Lagrådsremiss
Socialdepartementet
14 juni 2012 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. SOU 2012:35
Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 
24 maj 2012 Publikationen i fulltext

En ny brottsskadelag. SOU 2012:26
Betänkande av Brottsskadelagsutredningen
2 maj 2012 Publikationen i fulltext

Nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38
Justitiedepartementet
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Ju2012/3378/KRIM
Justitiedepartementet
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla metoder och vägledning för arbetet med personer som utöver våld mot närstående. S2012/3248/FST (delvis)
Socialdepartementet
26 april 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet: Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform, prop 2009/10:147: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Ju2012/860/KRIM
Justitiedepartementet
2 februari 2012 Publikationen i fulltext

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn. SOU 2011:85
Betänkande av Fridskränkningsutredningen
19 januari 2012 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning av behov av kunskap om våld mot barn, m.m. S2012/275/FST
Socialdepartementet
12 januari 2012 Publikationen i fulltext

2011

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer. Ju2011/9162/KRIM
Justitiedepartementet
22 december 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. U2011/7068/UC
Utbildningsdepartementet
15 december 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor. U2011/5671/JÄM
Utbildningsdepartementet
21 oktober 2011 Publikationen i fulltext

Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014. Skr. 2011/12:3
Utbildningsdepartementet
23 september 2011 Publikationen i fulltext

Utredningar avseende vissa dödsfall. Prop. 2011/12:4
Socialdepartementet
15 september 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga. U2011/4322/JÄM
Utbildningsdepartementet
28 juli 2011 Publikationen i fulltext

Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats upphållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Dir. 2011:44
Utbildningsdepartementet
31 maj 2011 Publikationen i fulltext

Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. Prop. 2010/11:77
Justitiedepartementet
8 mars 2011 Publikationen i fulltext

Att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja – om regeringens handlingsplan. Informationsmaterial U11.001
Utbildingsdepartementet
10 februari 2011 Publikationen i fulltext

Barns rätt till vård och sociala insatser stärks. Ds 2011:5
Justitiedepartementet
7 februari 2011 Publikationen i fulltext

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Socialdepartementet
7 februari 2011 Publikationen i fulltext

Uppdrag att utbetala medel till kommunerna i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. S2007/1630/FST
Socialdepartementet
3 februari 2011 Publikationen i fulltext

Svart på vitt – om jämställdhet i akademin. SOU 2011:1
Betänkande av Delegationen för jämställdhet i högskolan
21 januari 2011 Publikationen i fulltext

2010

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU 2010:84
Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan
17 december 2010 Publikationen i fulltext

Förbättrat skydd mot stalkning. Prop. 2010/11:45
Justitiedepartementet
28 oktober 2010 Publikationen i fulltext

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag. SOU 2010:71
Betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning
27 oktober 2010 Publikationen i fulltext

Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008. SOU 2010:49
Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst
2 juli 2010 Publikationen i fulltext

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Skr. 2009/10:229
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
2 juni 2010 Publikationen i fulltext

Utvärdering av fridskränkningsbrotten m.m. Dir. 2010:56
Justitiedepartementet
20 maj 2010 Publikationen i fulltext

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn. Prop. 2009/10:192
Justitiedepartementet
14 april 2010 Publikationen i fulltext

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Prop. 2009/10:147
Justitiedepartementet
16 mars 2010 Publikationen i fulltext

2009

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Prop. 2008/09:149
Justitiedepartementet
5 mars 2009 Publikationen i fulltext

Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Informationsmaterial
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
5 mars 2009 Publikationen i fulltext

2008

Stalkning – ett allvarligt brott. SOU 2008:81
Betänkande av Stalkningsutredningen
7 oktober 2008 Publikationen i fulltext

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Skr. 2007/08:167
Utbildningsdepartementet
16 juli 2008 Publikationen i fulltext

Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd. SOU 2008:41
Betänkande av Utredningen om människohandel m.m
21 april 2008 Publikationen i fulltext

Action plan for combating men's violence against women, violence and oppression. Skr. 2007/08:39
Utbildningsdepartementet
22 februari 2008 Publikationen i fulltext

2007

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skr. 2007/08:39
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
15 november 2007 Publikationen i fulltext

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Ds 2007:13
Justitiedepartementet
23 april 2007 Publikationen i fulltext

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Prop. 2006/07:38
Socialdepartementet
16 januari 2007 Publikationen i fulltext

2006

Skadestånd och bodelning. Prop. 2006/07:32
Justitiedepartementet
30 november 2006 Publikationen i fulltext

Mäns våld – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Rapporter
7 augusti 2006 Publikationen i fulltext

Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. SOU 2006:65
Betänkande av utredningen om Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
29 juni 2006 Publikationen i fulltext

Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken. Prop. 2005/06:155
Näringsdepartementet
22 mars 2006 Publikationen i fulltext

Barn som bevittnat våld. Prop. 2005/06:166
Justitiedepartementet
16 mars 2006 Publikationen i fulltext

2005

Statligt stöd för kvinnors organisering. Prop. 2005/06:4
Justitiedepartementet
13 oktober 2005 Publikationen i fulltext

Några bodelningsfrågor. Ds 2005:34
Justitiedepartementet
30 september 2005 Publikationen i fulltext

Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken
mot nya mål. SOU 2005:66
Slutbetänkande av Jämställdhetspolitiska utredningen
1 augusti 2005 Publikationen i fulltext

Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar. SOU 2005:43
Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté
1 juni 2005 Publikationen i fulltext

Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m. Prop.2005/06:161
Justitiedepartementet
16 mars 2006 Publikationen i fulltext

Nya vårdnadsregler. Prop. 2005/06:99
Justitiedepartementet
16 mars 2006 Publikationen i fulltext

Personsäkerhet
Justitiedepartementet, Prop. 2005/06:138
9 mars 2006 Publikationen i fulltext
 

2004

Barnen i brottets skugga. Ds 2004:56
Justitiedepartementet
22 december 2004 Publikationen i fulltext

Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt. SOU 2004:121
Betänkande av Utredningen om kvinnofridsuppdragen
13 december 2004 Publikationen i fulltext

Nytt nationellt kunskapscentrum. SOU 2004:117
Betänkande av utredningen Ombildning av Rikskvinnocentrum
9 december 2004 Publikationen i fulltext

En ny sexualbrottslagstiftning. Prop. 2004/05:45
Justitiedepartementet
11 november 2004 Publikationen i fulltext

En översyn av Brottsoffermyndigheten. SOU 2004:61
Utredningen om Brottsoffermyndigheten
25 maj 2004 Publikationen i fulltext

Brottsförebyggande kunskapsutveckling. SOU 2004:18
Betänkande av 2003 års BRÅ-utredning 
17 februari 2004 Publikationen i fulltext

Kvinnors organisering. SOU 2004:1
Betänkande av Utredningen statligt stöd för kvinnors organisering
10 juni 2004 Publikationen i fulltext

Ett nationellt program om personsäkerhet. SOU 2004:1
Slutbetänkande av Personsäkerhetsutredningen
28 januari 2004 Publikationen i fulltext

2003

Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer. Prop. 2002/03:70
Justitiedepartementet
20 mars 2003 Publikationen i fulltext

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Prop. 2002/03:53
Socialdepartementet
februari 2003 Publikationen i fulltext

Ny sekretesslag. SOU 2003:99
Huvudbetänkande av Offentlighets- och sekretesskommittén
2003 Publikationen i fulltext

2002

Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. SOU 2002:71
Delbetänkande av Personsäkerhetsutredningen
2002 Publikationen i fulltext

2001

Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer. Ds 2001:73
Justitiedepartementet
2001 Publikationen i fulltext

Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. SOU 2001:72
Slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel
augusti 2001 Publikationen i fulltext

Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80
Socialdepartementet
mars 2001 Publikationen i fulltext

Stöd till brottsoffer. Prop. 2000/01:79
Justitiedepartementet
mars 2001 Publikationen i fulltext

2000

Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Prop. 1999/2000:43
Justitiedepartementet
20 januari 2000 Publikationen i fulltext

1999

Socialtjänst i utveckling. SOU 1999:97
Socialdepartementet
augusti 1999 Publikationen i fulltext

1998

Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras? SOU 1998:40 
Justitiedepartementet
Publikationen i fulltext

Kvinnofrid. Prop. 1997/98:55
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
5 februari 1998 Publikationen i fulltext

1997

Vårdnad, boende, umgänge. Prop. 1997/98:7
Justitiedepartementet
1997 Publikationen i fulltext

1995

Kvinnofrid. SOU 1995:60
Slutbetänkande av Kvinnovåldskommissionen
juni 1995 Läs sammanfattning


1994

Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats. SOU 1994:56
Delbetänkande av Kvinnovåldskommissionen 
Ladda ned publikationen i fulltext hos Kungliga biblioteket