Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande lärobok

2012-02-10

Att ta fram en regional handbok om våld i nära relationer som vänder sig till berörda myndigheter och där samtliga har fått vara delaktiga i processen är ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj släpptes Våld i nära relationer – en regional handbok av Länsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.

Sigun Lilja
Sigun Lilja

– Om man ger sig den på att man ska samverka så går det, säger Sigun Lilja, samordnare mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för handboken.

Syftet med handboken är att fler våldsutsatta ska identifieras och att de ska erbjudas likvärdig hjälp oavsett var i länet de bor. Handboken ska användas inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, frivilligrörelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och frivården som ett stöd för personalen.

– Om personalen på socialtjänsten är osäker på vad den ska göra om de får ett fall som rör exempelvis hedersrelaterat våld så ska de kunna läsa sig till vad de kan göra. Tanken är också att det ska finnas information om vart man ska söka sig vidare, säger Sigun Lilja.

Ytterligare en viktig tanke med samverkansprojektet är att kunna ge svar på vad de övriga berörda myndigheterna ska och kan göra i mötet med våldsutsatta kvinnor. Handboken beskriver vilket ansvar kommunen respektive polis- och rättsväsendet har samt vad hälso- och sjukvården och frivilligrörelsen kan göra i arbetet med våldsutsatta. På så sätt blir det enkelt för de olika yrkeskategorierna att veta vilka krav de kan ställa på övriga myndigheter.

– Ofta kan man nog ha för höga förväntningar på sina samarbetspartners, det är viktigt att man ställer realistiska krav på andra, säger Sigun Lilja.

Strategisk grupp fattade beslut om handboken

2013 släppte Region Halland en kartläggning över hur arbetet mot våld i nära relationer såg ut i Halland, även det arbetet leddes av Sigun Lilja. Resultatet av kartläggningen, tillsammans med en inspektion av Socialstyrelsen som visade på behov av gemensamma riktlinjer, ledde till att Strategisk grupp i Halland, en chefsgrupp med socialchefer och hälso- och sjukvårdsdirektör, fattade beslut om en länsövergripande handbok.

Inom hälso- och sjukvården beslutades att handboken skulle vara klar redan i början av 2014, och att verksamheterna därefter under året skulle utarbeta egna rutiner och handlingsplaner. Beslutet gjorde att gruppen som skulle arbeta med handboken fick bråttom. Men det har inte bara varit en nackdel.

– Jag har varit med i andra projekt som tagit lång tid och jag tror att det är bättre att bara blåsa på. Det kommer ändå ändringar i lagar och annat hela tiden som gör att det riskerar att aldrig bli klart, säger Sigun Lilja.

En styrgrupp bestående av fyra personer sattes samman för att leda arbetet och sedan en arbetsgrupp med representanter från samtliga berörda myndigheter och organisationer. Mellan tolv och 15 personer från arbetsgruppen har skrivit olika delar till handboken och sedan har styrgruppen med Sigun Lilja i spetsen satt ihop delarna.

– Det är ju inte helt lätt att samverka. Men vi har också haft roligt när vi har gjort handboken, säger Sigun Lilja.

Handboken ska spridas

Nu ska handboken introduceras för samtliga kommuner i Halland, ett arbete som pågår och som avslutar ett lyckat projekt som förutom en handbok också har gett de inblandade större kunskap.

– En vinst med projektet är att det visar att det går att samverka. Det som krävs är att alla bjuder till och inte har för mycket prestige. Ytterligare en vinst är att man får lära sig mer om hur andra jobbar och tänker. Ofta tror jag att man gömmer sig bakom uppfattningen att andra inte förstår, men man måste samverka och inte ge upp, säger Sigun Lilja och tillägger:

– Det är nu som det stora arbetet ute i verksamheterna i exempelvis kommunerna och hälso- och sjukvården börjar. Nu ska handlingsplaner utarbetas och revideras och verksamheterna ska skapa egna rutiner.

Även Länsstyrelsen i Värmland släppte i maj en länsövergripande handbok, Våld i nära relationer – handbok för regional samverkan i Värmland.

Sigun Liljas råd till andra som vill göra ett liknande samverkansprojekt:

• Ha en liten styrgrupp, max fem personer. Då går det lätt att få in synpunkter och att ta beslut.
Som projektledare är det viktigt att ha tänkt igenom ordentligt vad man vill, men man ska ändå kunna ta in förslag från andra. Släpp på prestigen.
• Ha tidspress, en deadline är bra.
• Beslut om att en handbok ska göras bör fattas av chefer med mandat att fatta beslut.


Länsstyrelsen i Hallands handbok om våld i nära relationer (pdf)
Länsstyrelsen i Värmlands handbok om våld i nära relationer (pdf)

Alla kunskapsbankens intervjuer