Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Information om publikationen

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den här publikationen ersätter tidigare versioner av handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.