Olämplig vårdnadshavare? En studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad

Information om publikationen

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna samarbeta i de flesta frågor som rör barnet. Ibland anses dock en förälder som så olämplig som vårdnadshavare att han eller hon fråntas det ansvaret för sitt barn, till exempel i fall där den ena föräldern gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Denna studie utreder hur man i rättspraxis tillämpar den undantagsregel som kan användas vid våld och övergrepp mot barnet eller den andra föräldern.