Våld mot kvinnor med psykiska funktionshinder

: förekomst, bemötande och tillgång till stöd

Information om publikationen

Kvinnor med psykiska funktionshinder som utsätts för våld är en extra utsatt grupp på grund av flera faktorer. Det psykiska funktionshindret i sig innebär en ökad utsatthet, flertalet av dessa kvinnor lider även av andra problem och det är inte ovanligt att de har svårt att få hjälp och stöd från såväl kommun och landsting som andra aktörer. Ytterligare en faktor som bidrar till utsattheten är att kvinnorna ofta är ensamma, utan tillgång till ett socialt nätverk.