Hot och kränkningar på internet.

En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder

Information om publikationen

Den här kortanalysen redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

Det är en ungefär lika stor andel av kvinnorna som av männen som uppger utsatthet för nätkränkning (runt 2 procent), enligt NTU, och även vid näthat är bägge könen ungefär lika utsatta (13–14 procent) enligt Internetstiftelsen. Sett till näthat är det dock en större andel kvinnor än män som anser hatet vara mycket eller ganska allvarligt (44 respektive 25 procent). 

Även om det inte framgår några könsskillnader totalt sett finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män beträffande deras ålder. Framförallt unga kvinnor, i åldern 16–25 år, uppger att de varit utsatta för nätkränkning (5,2 procent), medan motsvarande andel bland unga män är 3,8 procent. Anmälda internetrelaterade brott som gäller flickor under 18 år är betydligt vanligare än de som gäller pojkar under 18 år.