Använd SIP – ett verktyg vid samverkan: för alla över 18 år, vuxna och äldre

Information om publikationen

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.

Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre. Version 3.0.