GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report Finland

on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Europarådet
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Europarådets expertgrupp för åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) har i en första rapport utvärderat genomförandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) i Finland. 

Som positivt lyfter GREVIO bland annat fram att Finland tillsatt en kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, och att den statliga stödtelefonen Nollinjen har grundats. 

GREVIO pekar samtidigt på flera saker som kräver förbättringar, bland annat svårigheterna att reagera tillräckligt på alla former av våld mot kvinnor samt utfärdandet av besöksförbud. GREVIO fäster också särskild uppmärksamhet vid barns ställning och frågor som gäller beviljande av uppehållstillstånd.