Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Dir 2019:94

  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Justitiedepartementet, Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Brottsligheten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett och utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet och för att förhindra att unga involveras i kriminalitet. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete och flera centrala brottsförebyggande verktyg finns inom den kommunala verksamheten.

Utredaren ska bland annat:

beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet

föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar

lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.