Våldsförebyggande arbete med barn och unga. Slutredovisning av regeringsuppdrag

(S2017/07218/RS)

Information om publikationen

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext. I uppdraget ingick också att sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Uppdragen har samordnats och delredovisats till Regeringskansliet den 31 december 2018.

I denna rapport slutredovisas Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om våldsförebyggande arbete.