Sociala barn- och ungdomsvården.

Slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården S2019/01922/FST

  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Inspektionen för vård och omsorg
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 63
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

IVO har enligt ett regeringsuppdrag granskat den sociala barn- och ungdomsvården. Resultatet av IVO:s granskning visar att det finns brister i dokumentation, barns delaktighet och handläggning av ärenden för barn och unga, inom hela kedjan från hantering av orosanmälningar till uppföljning av insatser och egenkontroll. Av de 819 ärenden som ingår i underlaget har IVO funnit sammanlagt 1297 brister i 549 ärenden (67 procent). Flera av bristerna är återkommande och kända sedan tidigare. 

Kommunerna lyckas inte komma tillrätta med bristerna inom den sociala barn och ungdomsvården och upprätthålla en god kvalitet. IVO noterar att det, trots omfattande kunskapsstöd, finns handläggare som saknar nödvändig kunskap för en rättssäker handläggning. IVO noterar också att det finns behov av mer forskning som rör organisatoriska framgångsfaktorer inom socialtjänstens individ- och familjeområde.