Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Prop. 2019/20:131)

  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen föreslår ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från brottet äktenskapstvång behöver det inte ha förekommit något olaga tvång, eller utnyttjande av offrets utsatta situation, för att döma för barnäktenskapsbrott om brottet har begåtts mot ett barn.

Vidare föreslår regeringen en ny särskild straffskärpningsgrund som innebär att om ett motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

Regeringen föreslår också ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.