Ett särskilt hedersbrott. SOU 2020:57

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 341

Information om publikationen

En särskild utredare har haft i uppdrag att analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren skulle lämna förslag på en sådan reglering oavsett ställningstagande i frågan om ett särskilt hedersbrott bör införas. Om utredaren bedömde det ändamålsenligt skulle utredaren lämna förslag på hur ett effektivare straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan åstadkommas på något annat sätt.

Utredaren hade också i uppdrag att överväga hur preskriptionstiden för sådan brottslighet bör beräknas och ta ställning till om särskilda preskriptionsregler bör gälla om brott har begåtts mot en person under 18 år.

Vidare skulle utredaren analysera svensk domstols behörighet att döma över sådan brottslighet begången utomlands.

I uppdraget ingick också att analysera om minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör höjas och att lägga fram ett sådant förslag oavsett ställningstagande samt att överväga förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud.

Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) och presenterar sina förslag i detta betänkande.