Rapport 1. Lägesbilder social problematik och utsatthet (3 juli)

Information om publikationen

Regeringen gav i juni 2020 länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. I lägesbilderna skulle kommunerna även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Uppdraget har samordnats av Länsstyrelsen i Hallands län och har utförts i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet vid två tillfällen. Denna första rapport lämnades in den 3 juli. Den andra och sista rapporten lämnades in den 28 oktober. Läs också Rapport 2 (30 oktober)