Barnkonventionen och svensk rätt. SOU 2020:63

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Utredningens bedömning är att svensk lagstiftning och praxis till allra största delen stämmer överens med barnkonventionen. Men utredningen har dock identifierat cirka 30 undantag. Bland annat är det inte förenligt med artikel 9 att ett barns möjlighet att framföra sina åsikter och delta i ett förfarande om vårdnad, boende och umgänge inte till fullo säkerställs av regleringen i föräldrabalken eller annan lagstiftning. Detsamma gäller vid mål om verkställighet av avgöranden i sådana mål.