Stephanie Faye Hendrick

Stephanie Faye Hendrick, S Faye Hendricks

Titel: Forskningsassistent i Computer mediated communication

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: HUMlab

E-post: stephanie.hendrick@humlab.umu.se

Presentation

Stephanie Faye Hendrick forskar om ungdomskultur, social medias plats i situationer av våld i nära relationer. Hon är doktorand vid Umeå universitet med anknytning till Institutionen till språkstudier (forskarutbildning, engelsk språkvetenskap), Institutionen för kultur och medievetenskaper (forskningsassistent) och HUMlab (undervisar i webbmedia och föreläser om olika aspekter på "computer mediated communication"). Avhandlingens preliminära titel är Bortom bloggen - Beyond the Blog

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
The role of the Internet as a surrogate social network in situations of domestic violence in Swedish context. 

Beskrivning av projektet
Syftet med detta forskningsprojekt är att fastställa i vilken utsträckning och på vilket sätt (svenskar) utsatta för våld i hemmet (domestic violence, DV) använder Internet som ett sätt att återknyta till ett nätverk av personer och information. Studien kommer att undersöka användningen av Internet inom två viktiga områden relaterade till våld i hemmet: inledande informationssökning och de sätt på vilka sociala medier används för att skapa nätverk.

Det första delprojektet kommer att fastställa vilken information som finns för de våldsutsatta, genom vilka kanaler denna information är tillgänglig (bibliotek, kvinnojourer, webbplatser, sociala nätverk etc.). Det andra delprojektet kommer att analysera hur (svenska) våldsutsatta använder sociala medier som ett sätt att skapa nätverk efter att ha isolerats under våldsprocessen (Lundgren, 1991).

Dessa nätverk kommer att analyseras för att fastställa effektiviteten i brukskvaliteten av de olika plattformarna (exempelvis Second Life, diskussionsforum, bloggar, twitter, etc.) likaså de strategier som våldsutsatta använder för att undvika negativa konsekvenser, som stalking på Internet, då de publicerar information som kanske inte uppfattas som personlig men som kan användas för att spåra eller trakassera offret.

Finansiär
Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 1-3 år. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Susanne Holst, fil. dr. i etnologi, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

Simon Lindgren, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Publikationer i urval

Hendrick, Stephanie F. & Lindgren, Simon (2011) ”YouTube as a performative arena. How Swedish youth are negotiating space, community membership, and gender identities through the art of parkour” i Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (red.) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey: IGI Global, s. 153-169.

Hendrick, Stephanie F (2012) ”Constructing the ‘Fjortis’: How youth are (re)appropriating a gendered discourse". Book chapter in Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie & Hällgren Camilla (eds.) Invisible Girl.