Förebyggande av våld i nära relationer. Prop. 2020/21:163

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 84

Information om publikationen

Regeringen har överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Bland annat föreslås en ändring i socialtjänstlagen.

Förslagen i propositionen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet, i syfte att förbättra skyddet för våldsutsatta och personer som riskerar att bli utsatta för allvarligt våld av närstående. Till exempel föreslår regeringen en sekretessbrytande bestämmelse för kommunerna och hälso- och sjukvården för att uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde ska kunna lämnas till Polismyndigheten i syfte att förebygga att det mot den närstående begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott.

Regeringen föreslår även en ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.